Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Az UFO jelenségekről

A 8. szféra és az UFO jelenség

(Részlet a Szellemi útmutatások a 21. századra c. könyvből)

A 6. fejezetben arról lesz szó, hogy az ember szabályos fejlődése hogyan halad tudatállapotról tudatállapotra, egyik bolygószférától a következőig. Hét fő állapotról (szféráról) beszélünk majd, amiben az ember egyre magasabbra és tökéletesebbé fejlődik. A Föld a negyedik állapot, a negyedik szféra. A hét szféra egymást követi, de bizonyos értelemben át is hatja egymást, hiszen összetartoznak. A jelenlegi például magában hordozza az előző három átalakult eredményeit.

Az ember jelenleg csak a negyedikben tudatos. Létezik azonban egy 8. szféra is, ezektől elkülönülve, amit – renitens módon – Lucifer és Ahrimán épít magának. A nyolcadik szféra földönkívüli és minden más égitesten is kívüli „tér”. Az a „térség”, ahol a Föld szférája a Hold fizikai testét és környezetét is magába foglalja, és ami ennek ellenére sem tartozik a Földhöz és a Holdhoz. A nyolcadik szférát csak érzékeken túli, lelki-szellemi észleléssel lehet megismerni, mivel alapvetően lelki-szellemi szubsztanciákból és erőkből áll. A párhuzamos univerzumról szóló ezoterikus tanítások erről a szféráról szólnak. A fizika párhuzamos univerzumokról szóló tanításai pedig ennek a szférának a fizikai szintű kibontakozását segítik elő. Az érzékalatti- vagy kvantumszféra ennek a rebellis világnak a fizikaisága lehet a jövőben. S a nyolcadik szférát egyre inkább anyaggal is ki akarják tölteni. Az atomnak és egyéb mikrorészecskéknek tulajdonított anyagiság is erről árulkodik. Az atomban lévő földfejlődés tervének felülírása is e szándék megvalósításának az egyik eszköze.

Az érzéki világot elhagyó emberi tudatosság a luciferi és ahrimáni lények számára kitűnő táptalajt biztosít ahhoz, hogy főként akarati erőket ragadjanak el a nyolcadik szférába. Ami ide kerül, az végleg el is veszik a szabályos fejlődés számára.1 Például a szabad akarathoz tartozó erők is a kísértő lények prédáivá válhatnak. „Abban a pillanatban, amikor a szabad akarat vizionáló tisztánlátássá alakul át, mindaz, ami az emberekben kialakul, Lucifer és Ahrimán zsákmánya lesz. […] Lucifer azonnal elveszi, és miközben az emberek azt hiszik, hogy elértek valamit a halhatatlanságból, valójában víziókban látják, ahogyan lelki lényük egy darabja vagy produktuma a nyolcadik szférába épül.”2 Amiket ilyenkor észlelnek, azokat gyakran káprázatosnak és érdekesnek találják. A luciferi víziók sokszor nagyon illuzórikusak és lenyűgözőek. Természetesen Ahrimán is aktív tud lenni hasonló szituációkban, amit az alábbiakban látni is fogunk. A túlzott naivitás és a babonás hit azért nagyon veszélyes, különösen okkult területen, mert ennek nemcsak egyszerű félrevezetés lehet a következménye, hanem lényünkből ragadhatnak el részeket! Akikből e lények kiemelnek valamit, nem tudnak róla. Nem is gondolnák, hogy egy ilyen találkozás révén lelkileg szegényebbek lesznek. Ezáltal pont azoknak a lelki erői és formái vesznek el véglegesen, akik talán lelkileg-szellemileg előrehaladottabbaknak képzelik magukat embertársaiknál.

A luciferi és ahrimáni erők csak részsikereket könyvelhetnek el. Az ember teljes lényét egyelőre nem tudják belevezetni közös szférájukba. Pedig a médiumitás is segítségükre van ebben. A bevezetőben említett spirituális kísérlet során azért szüntették be az emberi haladást szemük előtt tartó szellemi lények és okkult tanítók a médiumokon keresztül történő tanítást, mert belátták ennek túlságosan kockázatos és súlyos veszteségekkel járó voltát. A kísértő erők nagyon sok mindent ki tudnak vonni a médiumok és a meghalt emberek közötti kapcsolatfelvétel által is a lelkekből. Az emberiség sorsáért felelősséget érző, a normális és egészséges fejlődés szellemi áramlatához tartozó, legelőrehaladottabb tanítók és beavatott mesterek ezért ezzel az eszközzel már évtizedek óta nem élnek. Korunk médiumi üzeneteiben ezért jellemző módon az kerül napvilágra, ami a kísértő erők révén a nyolcadik szférába téríti a lelkeket vagy ami már oda lett kormányozva. A médiumi „égi csatornázások” révén csak kevés olyan üzenetet kapunk, ami az, aminek hirdeti magát, ami nem vezet félre. Hiába állítják, hogy az üzenetek az Atyától, Jézustól, Gábriel arkangyaltól stb. származnak, ha ez nem igaz. Az ilyen üzenetekben olyan egyszerű képzeteket, gondolatmintákat adnak át, amiket mindenki meg tud érteni, és amik azt a célt szolgálják, hogy még több ember lelki erőit sikerüljön elorozni és belőlük továbbépítkezni.

Ami a nyolcadik szférát alkotja, annak már semmi köze az emberi fejlődéshez. A nyolcadik szférában a szellemi hierarchiának nincs beleszólása semmibe, segítségükre itt nem számíthatunk, hiszen ez a létszféra a világrend egészétől rákos sejtcsomó módjára – környezetét felélve – igyekszik gyarapodni.

Azok a beszámolók, amik ufonautákkal való találkozásokról, általuk végrehajtott emberrablásokról, eltérítésekről szólnak, ahrimáni lények által végrehajtott cselekmények. Igazi eltérítések a nyolcadik szférába. Vannak emberek, akik arról is beszámolnak, hogy emlékezetkiesésük alatt – tehát miközben a nyolcadik szféra bekebelezte őket – az úgynevezett „kiesett időben” szaporodási sejtjeiket is megcsapolták vagy valamilyen műtéten estek át. Ezek az élmények a nyolcadik szféra eseményeinek jellegzetes víziókban történő leírásai. Ezekre tökéletesen ráillik Rudolf Steiner fent idézett megfigyelése: „víziókban látják, ahogyan lelki lényük egy darabja vagy produktuma a nyolcadik szférába épül.”3 Az áldozatok „kiesett ideje” az az időszak, ami közben kiszakadva érezték magukat a mindennapi tudatból, és amikor letompult tudatállapotukban megrabolták lelki erőiket. A kiesett órák vagy napok többnyire teljesen emlék nélküliek, amíg regressziós hipnózissal fel nem idézik azokat. A sejtek leszívása vagy esetleg annak tudata, hogy ufonautával közösültek, sőt, hogy utódaik is születtek, a lelki erők megcsapolásának víziói és következményei. Így lesz egyre népesebb a nyolcadik szféra. Ezek a víziók bizonyára azt is szolgálják, hogy szimpátiát érezzen az ember e világ iránt, hogy később ezáltal újabb lelki erőitől is megfoszthassák.

Vannak, akik az ezzel járó lelki megpróbáltatások ellenére szerencsésnek hiszik magukat. Büszkék rá, hogy épp ők élhetnek át olyan élményeket, amiknek nem is sejtik, hogy milyen szomorú következményei vannak – elsősorban – rájuk nézve. A többség azért egészségesebben viszonyul a történtekhez, rendkívül nyomasztó emlékeket őriz magában, és nem szívesen emlékezik vissza.

Az eltérítettek nem tudnak a nyolcadik szféráról, folyton csak földönkívüli lényekről, idegenekről, furcsa kinézetű, nagy fekete szemű, zöld meg szürke színű stb. alakokról beszélnek. Ezeknek azért vannak különböző fajtáik, mert vannak, akik inkább Lucifernek, mások inkább Ahrimánnak köszönhetik létüket. Szinte mindenki azt hiszi róluk, hogy fizikai-anyagi testtel rendelkező lényekkel van dolguk, holott ezek teste lényegében éteri és asztrális szubsztancia, emberszerű formával. Némelyikük talán fizikai-érzékalatti testtel is rendelkezik, ami annak az illúziónak a kialakulásához járul hozzá, hogy fizikainak higgyék őket.

 Ahriman UFOnauta

Ahrimán4 és ufonauta fejek jellegzetes ábrázolásai5

Az ufonauták nem mások, mint ennek az ellenerők által fenntartott szférának a humanoid, emberszerű lényei. Miért is különböznének jelentősen az emberi formától, amikor elrabolt emberi erőkből épülnek föl! A fenti képen azért nyilvánvaló módon látszik az Ahrimánhoz való hasonlóság is.

Az ufonauták idegenek. A szó szoros értelmében idegenek az eddigi emberi és földi fejlődéstől. Valóban földönkívüliek, de sokkal helyesebb volna őket egyszerűen csak a nyolcadik szféra lényeinek vagy a szabályos fejlődésen kívüli, a világrendtől elkülönült parazita lényeknek nevezni.

Az úgynevezett földönkívüliek semmiféle fizikai járműveken nem közlekednek, hiszen ők sem fizikaiak, de könnyen tudják ezt az illúziót kelteni. Hogy az úgynevezett csészealj- és egyéb formájú űrhajók nem fizikai-anyagi járművek, és hogy a velük utazó lények sem fizikai-anyagi testtel rendelkeznek, olyan beszámolókból válik nyilvánvalóvá, amikben valaki látja őket, miközben a mellette állók nem érzékelnek belőlük semmit sem.

Ami a hét szféra, főként a negyedik szféra lelkiségéből már kiszakadt, az válhatott ahrimáni (kis részben esetleg luciferi) machinációkkal UFO-kká, ufonautákká és mindazzá, amikről áldozataik beszámolnak. Aki érzékeli őket, erős ahrimáni befolyásoltság alatt senyved, ami persze nem jelenti azt, hogy az őt megrabló erők nem adhatnak neki olyan különleges képességeket, amiért még akár hálát is érezzen irántuk.

Hogy elsősorban ahrimáni lények állnak az úgynevezett UFO-jelenségek és -élmények mögött, arról különösen szignifikáns módon árulkodik, hogy az élmények átélése során és az emlékek felszakadásakor hatalmas szerepet játszik a szinte leírhatatlan, rettenetes félelem. Ennek mindenekelőtt az ahrimáni jelenlét, az ahrimáni jelleg tapasztalása, e lények közvetlen közelsége az oka. Az ahrimáni erőket mindenféle „testi és lelki szűrő”, küszöbőri védettség nélkül tapasztalva iszonyatos félelem képes felkelni az emberben. (Ilyen jellegű félelmektől is megóv a küszöbőrünk, ami az UFO-s élményekben részesülő embereknél mégsem sikerül.) A félelem kiváló eleme Ahrimánnak, amin keresztül az ember tudatába nyúlhat, letompíthatja, uralma alá vonhatja, és közben lelki erőinek egy részét „elszívhatja”. Ha tehát sikerül az embert a küszöbőr megkerülésével az érzéki tudatosságából kiszakítani, akkor élet- és asztrálteste, valamint lelke a nyolcadik szféra zsákmányává válhat. Persze egyszerre nem lehet sok mindent kiszakítani az emberből, de a kevés is nagyon sok tud lenni, ha meggondoljuk, hogy nagyon sok különféle szellemi lény rendkívül sok munkája fekszik lelkünk minden csekélynek tűnő darabjában, illetve lelkünk produktumaiba mi is sok munkát és erőt fektettünk bele.

Hogy az iszonyatos félelmen, borzalmon kívül még különösen milyen érzések játszhatnak az ellenhatalmak kezére, az a beszámolók kissé mélyebb vizsgálatából szintén kiderül. Például miért is érdeklődnek az ufonauták annyira az eltérítettek spermái iránt? Mert a spermák éppen az akarati-ösztönélettel függenek össze, és ezeknek a lelki erőknek a megcsapolása történik az ember vizionáló látásától kísérve. Ha a test más részén történik valamilyen ”földönkívüli” által elvégzett „operáció”, akkor az azzal összefüggő lelki erők nyolcadik szférába való átvételéről beszélhetünk. Az ember észlelőképessége még ebben a letompított, vizionáló állapotban sem nagyon tud „hazudni”, csak helyesen kell értelmezni az átélteket.6 Vannak persze, akik ilyen eltérítés után fizikai hegekkel és égésnyomokkal is rendelkeznek. Ez sem azt jelenti, hogy mégiscsak fizikai találkozás és beavatkozás történt. Nagyon is elképzelhető, hogy a lelki szintű élmények fizikai tüneteiről van szó csupán, ahogy hipnózissal is elő lehet idézni égéstüneteket.

Amit az ellenhatalmaknak sikerült alaposan megmérgezniük, abból meg is tudnak valamit kaparintani. A szexualitással összefüggő ösztönéletet az elmúlt évtizedekben széles körben sikerült megfertőzni. A szex- és pornóipar készséges kiszolgálója azoknak a szándékoknak, amik révén könnyű préda lehet az ember lelkének szexualitással összefüggő része. Ezért jellemzők a nemiséggel kapcsolatos élmények. A perverzitással megmételyezett nemi vágyak abból az akarati szférából terelhetők a nyolcadik szférába, amiben a tudattal át nem látott ösztönélet gyökerezik. A nyolcadik szféra ezért alapvetően nem a gondolati életből, hanem az akarati és érzésvilágból ellopott erőktől hízik.

Az ufonauták miénket meghaladó érzékeken túli technikája mutatja, hogy Lucifer és Ahrimán közös szférája még technikailag is sok mindent tartogathat az emberiség számára. Ami ott megjelenik az eltérítetteknek, azt a földi-fizikai létbe is bele kívánják vezetni, hogy onnan aztán anyagi szubsztanciákat is átvigyenek párhuzamos-érzékalatti szférájukba, a nyolcadik szféra kezdetlegesnek, legdurvábbnak is tekinthető részébe. A beszámolók víziói persze arról is tanúskodnak, hogy milyen, már létező technikai eszközök, fizikai szerkezetek lehetnek azok, amiknek fizikai használata különösen előnyös lehet a nyolcadik szféra építése szempontjából.

Kétségtelen, hogy okkult és misztikus területen leselkednek ránk a legnagyobb veszélyek, ilyenekről még a későbbiekben is lesz szó, de a mindennapi élet is lépten-nyomon magában rejt olyan eltévelyedési lehetőségeket, amik hosszabb idő után ahhoz vezethetnek, hogy akaratunk ellenére hasonló élményekben részesüljünk, mint azok, akik UFO-s eltérítettek. Az UFO-s élmények nagy részét ugyanis eredendően nem ezoterikusok és misztikusok szenvedik el.

Többnyire csak lassan romlik az ember helyzete az eltévelyedések útvesztőiben, de egy küszöbszintet7 elérve elvesztheti lába alól a talajt, és belső erőinek egy része az akadályozó lények martalékává válhat. Lelki erői e lények nyolcadik szférához kötődő tevékenysége következtében megcsappanhatnak. Az ártatlannak, jelentéktelennek tűnő eltévelyedések tehát nagyon súlyos következményeket vonhatnak maguk után. Ilyen károsak lehetnek a fiatalok és gyerekek körében népszerű számítógépes játékok is. Főként azok lehetnek hatékony előkészületei a belső erők elszívásának, amikben virtuális térben érezheti magát az ember, mintha abban mozogna. Ezek úgy vannak megkonstruálva, hogy minél élethűebbnek tűnjenek és a játékosoknak a játék valamelyik szereplőjével kelljen azonosítaniuk magukat. A szereplők élete a programok szerint zajlik, determinisztikusan. A programok úgy vannak megírva, hogy közben virtuális térben való tartózkodást szimulálnak. Úgy, hogy a hamisat valóságosnak lehessen érezni. Úgy, hogy az ember figyelmét lekötve még saját énjüket, individualitásukat is adják fel. Öltsenek magukra egy másik szerepet, olyat, amilyen a kedvükre való és ne foglalkozzanak a földi élet nehézségeivel. Így lehet rávenni az éretlen embereket, fiatalokat, hogy kívánják saját lelkük nyolcadik szférához idomítását. Egyébként rohamos technikai fejlődés zajlik e téren. Ma már rendkívül valószerű, lebilincselő játékok születnek. Ilyen játékokkal már milliók játszanak. Milliók sodorják magukat abba a veszélybe, hogy lelki erőiket is elszórakozzák. Arra most nem is térnék ki, hogy milyen tartalmúak ezek a játékprogramok, mert hagynak kívánnivalókat maguk után. Ezek szinte tökéletes eszközei az ellenerőknek, amik révén majd valóban emberi részek szakadhatnak ki a helyükről, ha a feltételek megérnek rá. Mindenesetre ezen a módon máris emberek szakadnak el a mindennapi élettől és egy virtuális, érzékalatti szférában érzik jól magukat. Nem véletlen, hogy a mai gyerekek idegileg és akaratilag is gyengébbnek tűnnek, mint amilyenek szüleik voltak gyerekkorukban. Az elektronikus eszközök zabolátlan használata annyira képes kiszárítani, kiszipolyozni a belső erőket, hogy ennek máris ilyen következményei vannak.

Voltaképpen minden éber állapotban történő, nem a normális alvást megelőző tudattompulás és minden súlyosan erkölcstelen lelki állapot azzal a veszéllyel jár, de legalábbis előkészület arra, hogy gonosz lények a letompult lelki erőkhöz hozzáférve lélekrablást vigyenek végbe.

A felnőttek esetében ezek kevésbé veszélyesek, mint gyerekeknél. A felnőttek, a szülők felelőssége ezért hatalmas. A gyermekek még rendkívül alakuló képesek, azaz bármihez hozzáformálhatóak. Különösen fontos náluk a fantázia minél szabadabb, intenzívebb kifejlődésének biztosítása. A gyermekek egyszerűen igénylik fantázia-erőik használatát. Ha ezeket nem tudják szabályosan kiélni, akkor könnyen a nyolcadik szférához preparálódhat a lelkük a virtuális térre építő eszközök segítségével. Nem állítanám, hogy veszélyes, de már az sem tesz jót a gyermeki lelkeknek, ha olyan játékokkal játszanak, amiknél fantáziájukat egy csöppet sem kell megerőltetniük (például aprólékosan kidolgozott játékbabák és autók), de az veszélyes, ha az imént említett virtuális térben élik ki lelki erőiket. Abban ugyanis nincs helyük az ő fantáziájuknak. Sőt, láttuk, hogy még énjüknek sincs! Ott csak az embertől elszakított belső erőknek van helye. A virtuális tér ugyan kínál választási lehetőségeket, de ezek szinte kiszárítják az üde fantázia-erőket. A gyermeki lelkek többnyire mégsem érzik, hogy számukra nem jók a számítógépes játékok. Ennek oka, hogy eleve sok ahrimáni és luciferi hatásnak vannak kitéve. Egészséges ösztöneik viszonylag hamar idomulnak az azokat bénító materialista környezethez, ezért tetszik nekik minden, ami aztánkönnyebb hozzáférést nyújthat a bensőjükhöz az ellenerők számára.8

1 Ezzel túlmennek mindenen, amire az isteni világterv szerint feljogosítva voltak. Minden gonoszságon is túltesznek, amikor új univerzumot próbálnak létrehozni a jelenlegiből.

2 Rudolf Steiner: Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur, GA 254, Dornach, 1915.10.18., 93. old.

3 Rudolf Steiner: Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur, GA 254, Dornach, 1915.10.18., 93. old.

Milyen aktuális és egyedülálló tud lenni Rudolf Steiner közel százéves közlése!

4 Rudolf Steiner gipszből készült ábrázolása.

5 http://www.crazy-news.net/newspaper/newspaper1/page3.html;

http://theunstained.xanga.com/656834108/excerpt-mayan-2012-roswell-and-the-return-of-the-watchers/

6 A vizionálás olyan ösztönös képtudatossághoz tartozik, amiben a víziók az alacsony szintű lelki észlelés eredményeit jelenítik meg önkényes alakban. Ez az önkényes jelleg miatt vizionálás és nem észlelés.

7 A küszöb egyénileg nagyon eltérő szinteken található.

8 Mindenesetre nem kell különösebben megijedni. A nyolcadik szféra áldozataivá nem egy könnyen válhat az ember. Többnyire hosszabb idő, sokszor évek szükségesek hozzá, vagy/és olyan karmikus adottságnak kell fennállnia, ami azért egyelőre szerencsére viszonylag ritkán fordul elő. Van lehetőség a negatív folyamatok megfordítására is.

Vesd össze az utánzásról írottakkal (2. és 3. fejezet).

 

 

Megrendelem


Vissza az előző oldalra