Skip to main content

Bemutatkozás

 • Gellért Ferenc

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. december 1-től

A www.megismeres.hu üzemeltetője, tulajdonosa ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Jelen Adatkezelési Tájékoztató az ÁSZF részét képezi.

     1. Adatkezelő

A www.megismeres.hu honlap tulajdonosa, kapcsolattartója, szolgáltató, adatkezelő:

Gellért Ferenc egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő, Eladó, megismeres.hu, Üzemeltető)

Székhely: 8060 Mór, Ifjúság u. 24/A.

Nyilvántartási szám: 3037574

Adószám: 61819209-1-27

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-20/972-2106

 

2. Adatvédelmi tisztségviselő

Jelen tevékenységem nem teszi indokolttá adatvédelmi tisztségviselő alkalmazását.

3. Az adatkezelés alapelvei, célja, jogalapja

Tevékenységem során csak a legszükségesebb adatokat kérem el, azok megóvására kiemelt figyelmet fordítok. A megadott adatokat megfelelő intézkedésekkel és informatikai eszközökkel védem a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.

Az adatkezelő a részére átadott adatokat jogszerűen, átláthatóan, etikusan kezeli. Harmadik országba személyes adatot nem továbbítunk.

Adatkezelési gyakorlatomat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján jogszabály változás, tevékenységi kör változás, honlapon található feliratkozási űrlapokon és egyéb módon megszerezhető adatokat érintő változás, adattovábbítás változásai … stb. esetén haladéktalanul felülvizsgálom.

Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2003. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése / hírlevél küldése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4. Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelő e-mail címén az adatkezeléssel összefüggő kérdéseiben.

Törlés, tiltakozás, helyesbítés, korlátozás joga

A Vevő által megadott, és a Rendelési űrlap rendszerében regisztrált adatok a Vevő kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

Az érintettnek joga van helyesbíteni, illetve törölni, korlátozni bármely általa megadott információt, vagy kérni az Eladót annak megtételére, kivéve az „Adatvédelem, adattovábbítás” részben említett, törvény által előírt kivételeket. Nem törlöm a személyes adatokat továbbá olyan esetekben, amennyiben saját jogi igényem előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és jogi védelmemhez szükségem lenne rá.

Az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó törlési/helyesbítési, korlátozási kérelmeknek a lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidő alatt eleget tesz.

Közösségi média platformon (pl. Facebook) való hozzájárulásodat visszavonhatod az oldal likeolásának megszüntetésével, komment vagy privát üzenet törlésével.

Ezen, nem Adatkezelő által létrehozott platformokon Adatkezelő szintén etikusan kezeli a megadott adatokat úgy, hogy ott az adott médiafelület adatvédelmi elvei irányadóak.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Hozzáférés joga a személyes adatokhoz

Weboldalam látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,

 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom. További másolatokért az adminisztrációs költséget számolok fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5. Adatvédelem, adattovábbítás

A Vevő/Feliratkozó/Felhasználó/Rendelő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat az Eladó a jelen pontban szabályozott módon kezelhesse és azokat belföldön, a Tarhely.eu szerverein (működési adatai megtalálhatók: https://tarhely.eu/) tárolja. 

Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivéve megrendelések teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást az alvállalkozók, illetve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére (MPL, Magyar Posta, a rendelés során az Eladó által választott futárcég). Az alvállalkozók, illetve szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat illetéktelen harmadik személy részére nem adja át.

Eladó kijelenti, hogy az egyéb elektronikus úton vagy a rendelési űrlap kitöltésekor, illetve vásárláskor rögzítésre került adatokat kizárólag a rendelés teljesítésével összefüggő célokra használja fel, azokat nem elemzi.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az Eladó külön megvizsgálja, hogy megállapítsa, valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. Az Eladó kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz. (Pl. a számlára került adatok könyvelés céljából átadásra kerülnek a vállalkozás könyvelőjének és a törvényben megszabott ideig (tárgyév + 5 év) megőrzésre kerülnek. A számláról való adatok törlését a Vevő a törvényi előírások miatt nem kezdeményezheti.).

Vásárlás teljesítésével összefüggő adatkezelés

 • jogalapja: Általános Szerződési Feltételek teljesítése, hatályos Számviteli törvénynek való megfelelés (számlázás)

 • érintettek köre: mindenki, aki Eladóval szerződésre lép

 • tárolt adatok: postázási név és cím, számlázási név és cím, email cím, telefonszám, fizetési mód, ügyfél böngésző, ügyfél operációs rendszer, kapcsolati oldal linkje,

 • adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek és a megrendelést nem tudom teljesíteni.

 • adattárolás időtartama: teljesítés időpontjától számított 1 év (jótállás időtartama), illetve a számlákon szereplő adatok a hatályos Számviteli törvényben rögzített ideig

 • személyes adatokat továbbítunk:

 • könyvelő felé:

  • Hegedűs Krisztina és könyvelő irodája (Tina-Adó Kft.)
   Cím: 8060 Mór, Deák F. u. 28.
   Tel.:06/22-406-660 
   Továbbított adatok köre: a számlán szereplő adatok: név, számlázási cím, vásárolt termékek listája, vásárlás összege, esetlegesen email cím (elektronikus számla esetén)
  • Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés,)
   Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
   Postacím: Budapest 1540
   E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
   Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/static/internet/download/Magyar_Posta_Zrt._adatkezelesi_tajekoztatoj a_20150703.pdf
   Továbbított adatok köre: név, postázási cím, (Vaterafutár MPL csomag esetén: a fentieken kívül + email cím és telefonszám, csomag értéke)
  • Utalásos illetve bankban való befizetés esetén a megrendelő továbbít adatokat az Erste Bank NYrt-nek (valamint annak a banknak, ahol az összeget befizette, ahonnan az összeget elutalta).

     6. Adatok tárolásának időtartama

Minden felvett adatot a Felhasználó által megtett törlésig, illetve törlési kérelemig tárolok, beleértve:

- az e-mailben fogadott adatokat

- a rendelési oldalon történő vásárlás adatait

- hírlevélre való feliratkozás adatait

- közösségi média platformon tett kommenteket, üzeneteket (Facebook, Youtube, stb.)

- telefonon fogadott adatokat (pl. telefonszám, név)

- www.megismeres.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

kivéve:

- Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, tárgyév + 8 év

- Nem törlöm a személyes adatokat továbbá olyan esetekben, amennyiben per esetében saját jogi igényem előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és jogi védelmemhez szükségem lenne rá.

7. Beleegyezés, önkéntesség

Az adatokat megadó személy, cég vagy jogi személy elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató pontjait. Az adatszolgáltatás önkéntes, de több szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen (pl. rendelések teljesítése, hírlevél küldése).

8. Hírlevél küldése

A megismeres.hu weboldal üzemeltetője emailben kiküldött, elektronikus hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy más módon írásban erre engedélyt adnak, illetve feliratkoznak a weboldal hírlevelére.

A hírlevélre feliratkozás ingyenes, a regisztráció önkéntes alapon történik, és nem jár kötelezettségekkel sem a feliratkozó látogató, sem a megismeres.hu üzemeltetője számára.

A megismeres.hu weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.

Az Eladó a náluk hírlevélre feliratkozott vagy hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatait „3 in 1 Hosting Bt. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.”szerverein található saját hírlevélküldő rendszerében tárolja.

A hírlevélküldő rendszer az alábbi adatokat tárolja: feliratkozó neve, e-mail címe, feliratkozás dátuma, IP cím, e-mail címre kiküldött hírlevelek száma. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját. A hírlevelekről, feliratkozási listákról egy kattintással, a hírlevelek alján lévő biztonságos "Leiratkozom" linkre kattintva egyszerűen leiratkozhat bárki. A leiratkozás/törlés után a regisztráció személyes adatai többet nem kerülnek semmilyen formában felhasználásra, azok törlésre kerülnek a szerverről.

Hírlevelemre való regisztráció biztonságos, email cím megerősítését kérő, kétlépcsős feliratkozás, mely megakadályozza, hogy bárki más a nevedben feliratkozzon a hírlevelemre.

9. Panasztétel helye, módja, jogorvoslati lehetőségek

Kérem a tisztelt Felhasználót, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegye fel velem a kapcsolatot e-mail címemen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassam.

Tájékoztatom a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találod:)

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.naih.hu

10. Cookie/süti használat a weboldalon

A sütik olyan kis adatcsomagok, amelyek a honlap látogatása közben kerülnek tárolásra a berendezéseden. A sütik ezekben nem okoznak kárt, azok nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb káros szoftvereket. A sütiben tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek. Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy a sütik révén közvetlenül azonosítunk Téged.

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatásokról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, és használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogató személyét azonosító információkat.

Ideiglenes sütik

Ezen túlmenően a felhasználóbarát működés érdekében ideiglenes sütiket is használunk, amelyek meghatározott időszakra tárolódnak a berendezéseiden. Az ideiglenes sütik segítségével amikor a honlapjainkat ismét felkeresed, úgy automatikusan felismerésre kerül, hogy korábban már látogattad oldalunkat, milyen beállításokat használtál, így ezeket a lépéseket nem kell újra megtenned. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogató személyét azonosító információkat.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Weboldalaimon Google Analytics sütiket használok. Célja, hogy információt gyűjtsek azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóim weboldalamat. Ezek a sütik nem tudnak személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, honnan érkezett a weboldalamra - mindezt a weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Ha a Google Analytics sütikkel kapcsolatban szeretnél további információkat olvasni, kérlek, kattints ide!

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A sütiben tárolt információk a Google USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak.

A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett személy azonosítására nem alkalmasak.

A sütikre vonatkozó adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától is függ.

Hogyan nézheted meg a sütikódokat és hogyan tudod kikapcsolni?

A böngészőprogramok lehetővé teszik a mérőkódok engedélyezésének, beállításának a módosítását. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a sütiket ami a beállításokban módosítható.

A weboldalam által a számítógépedre elhelyezett sütik törlése nyomán ugyanakkor előfordulhat, hogy nem fogod tudni honlapom funkcióit teljes körűen használni, ill. a honlap működése hibás lesz.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatod, de ha ezt teszed, sok olyan funkciót veszíthetsz el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.

Firefox böngésző esetén: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=Clear+Recent+History

Eszközök – Beállítások – Adatvédelem és biztonság: >> about:preferences#privacy

Apple Safari böngésző esetén: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Google Chrome böngésző esetén: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Internet Explorer böngésző esetén: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Opera böngésző esetén: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

További információkért a cookiek-ra vonatkozóan, látogass el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvasd el a készülék használati útmutatóját!

A weboldal látogatásával és használatával elfogadod a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatod a webböngészőben megadott beállításokkal is.

11. Biztonsági intézkedések

Vállalkozásomban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A vállalkozáshoz használt laptopomat kizárólag én használom, melyet az Eset NOD32 Antivirus véd a vírusoktól. Telefonomat szintén csak én használom. A felületekre (Gmail, Facebook… stb.) történő belépéshez a jelszavakat kizárólag én tudom, biztonságos jelszavakat használok. Weboldalam esetén is mindent megteszek azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel, a biztonsági frissítéseket telepítem. Internetet böngésző készülékeimmel igyekszem elkerülni a vírussal fertőzött weboldalak látogatását, idegen, gyanús linkekre, hivatkozásokra nem kattintok.

12. További rendelkezések

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak kiterjednek minden Gellért Ferenc által kezelt, fenntartott weboldalra, annak közösségi, internetes oldalára, csatornára az adott média általi adatvédelemmel kiegészítve.

Weboldalak, blogok: www.megismeres.hu

Facebook adatkezelési szabályzata: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Google, Youtube adatkezelési szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Instagram adatkezelési szabályzata: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

Pin It