Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Harc a szláv kultúrcsíráért (3. rész)

A józan ész fontossága és a szellemi ébredés szükségessége

Rudolf Steiner már az 1. világháborút követően említette, hogy elég volt 30-40 ember a háború kitöréséhez. A mostani orosz-ukrán háborúhoz elég volt egyetlen ember is, Putyin. „Amikor az ember tudata éber, amikor ezt a tudatot semmi sem zavarja, semmi nem bénítja meg, akkor sem Ahrimán, sem Lucifer nem férhet hozzá ehhez a tudathoz. Amikor azonban letompul, amikor az szükséges, hogy erre a tudatra ezt a szófordulatot használjuk: »elvesztettem az eszemet« –, akkor ebben a pillanatban Ahrimán a maga seregeivel belép a világtörténésbe. Ekkor olyan dolgok történnek, amelyek nincsenek megírva a diplomáciai dokumentumokban ... Eltekintve azonban attól, mi történt korunkban, és mi vezetett ehhez a káoszhoz, ezek nem egyedül emberi cselekedetek, ezek mindenekelőtt ahrimáni lények cselekedetei, akik megkísérelték, hogy az emberek eltompult tudata útján hozzáférjenek a történésekhez.”1

„Csak arra kell utalnom, és ezt itt már többször is megtettem, hogy az a 30-40 ember, aki 1914-ben, kiemelkedően magas, vezető állása következtében részese volt annak, amit »a világháború kitörésének« neveznek … szóval az ebben résztvevő 30-40 ember nagy része nem volt értelmileg teljes értékű. Nem voltak teljesen észnél, lelkük és szellemük ereje nem volt összeszedett. Ahol azonban a tudat zavaros, ott kapu nyílik, s az ahrimáni hatalmak könnyen hozzáférnek az emberi döntésekhez, az emberek akaratához.

Az ahrimáni hatalmak az 1914-ben lejátszódó események kezdőpontján lényegesen hatni tudtak a döntésekre.”2 És most bizonyára Putyin, Zelenszkij döntéseire is hatni tudnak, sőt már néhány európai vezetőére is, akik például légtérzárról hadoválva belesodornák Európa NATO tagállamait a háborúba, akár 3. világháborút is előidézve.

Mi szükséges ahhoz, hogy ilyen ne fordulhasson elő? Mindenekelőtt az önálló és szabad gondolkodás kifejlesztése. Az embernek egyre jobban uralnia kellene gondolkodó tudatát, a jelentős döntéseket hozóknak különösen. A pozíció, tanultság, műveltség, diploma nem ad erre garanciát. Arra van szükség, hogy a rokonszenv és ellenszenv érzéseit, az előítéletes gondolkodást száműzzük lelki életünkből, amennyiben a valóságnak megfelelő ítéletalkotás a tét. Így kisebb esélye lesz annak, hogy hibás döntésekre, ítéletekre jussunk. 1919-ben mondta Rudolf Steiner az alábbiakat: „Ha ma akarnánk, már külsődlegesen is követhetnénk a dolgokat; beláthatnánk, hogy mennyire szükséges a szellemi ismereteket belevinnünk az emberiség fejlődésébe. … Amellett, hogy behajózunk egy materialista időszakba, a másik tény is fennáll: a mi világunkból a szellemi világokba vezető kapuk nyitva állnak a XIX. század vége óta, s azok az emberek, akik nyitott lélekkel, nyílt öntudattal fordulnak a szellemi impulzusok felé, kapcsolatba kerülhetnek a szellemi világgal. Igaz, még kicsi azoknak a száma, akiknek tudatába belejátszik a szellemi világ, mégis tény, hogy e néhány emberlélekbe belejátszik. És elmondhatjuk, hogy az elkövetkező 10-20-30 év alatt egyre többen lesznek olyanok, akik megtanulnak saját belső világukra hallgatni, csendesen, hogy így megnyissák saját belső világukat a szellemi világ belépni akaró impulzusai előtt.

Ezek az emberek, akik fogadják az ilyen szellemi világból érkező impulzusokat, akik az emberiség fejlődésébe beáramló igazságokról és ismeretekről tudnak, ezek az emberek a következőket tudják: ha az ilyen emberek által művelt beavatási tudománytól nem fog megtermékenyülni az, amit ma természetismeretnek nevezünk, és az is, amit művészetnek mondunk, akkor bekövetkezik az emberiség gyors leromlása, s a széthullás, a leromlás ijesztő lesz. Ha még három évtizedig úgy tanítanak tovább főiskoláinkon, ahogyan ma tanítanak, ha úgy gondolkodnak a szociális problémákról, ahogyan azt ma teszik, akkor 30 év múlva pusztasággá válik Európa! Akárhány eszményt fognak felállítani különböző területeken, és szájukat akár sebesre szaggathatják az egyes csoportok követeléseiről kiabálva, és beszélhetnek abban a hitben, hogy az ilyen erőszakos követelésekkel valamit el lehet érni az emberiség jövője érdekében – minden hiábavaló lesz, ha az emberek lelkének alapjaiban nem történik meg az átalakulás: világunkról a szellemi világ vonatkozásában kell gondolkodnunk! Ha ezt nem tanuljuk meg, ha gondolkodásunk nem változik meg – Európát elönti a morális özönvíz.”3 Így is történt. Nem kellett 30 év, 20-25 év is elég volt, hogy Európát „pusztasággá” változtassa a 2. világháború. Nem elég tehát, hogy a kiemelkedő döntéshozók ne veszítsék el önálló gondolkodásukat, összeszedett tudatosságukat, általában véve az emberiségnek is a szellemi világ modern megnyilatkozásai felé kell fordulni, ha nem akarjuk, hogy a dolgok alakulása annyira rossz irányt vegyen, hogy időnként fegyveres háborúkba torkolljanak.

A helyzet azonban mára sem javult. Igaz, hogy sokkal népszerűbbek lettek a spirituális tanok, de többnyire nem azok, amelyek segítik a tisztán látást, a valóságlátást. A materialista gondolatok legalább olyan mértékben erősödtek, mint a szellemiek, így a szellemi továbbra is jelentős hátrányban van. A valóságfeltáró szellemi ismeretek iránt nem nagy az érdeklődés. Komoly szellemi törekvésre még mindig kevesen állnak készen. Másrészt a politikai vezetők nagy része is mélyen alszik, és néha félálmában hülyeségeket beszél, és hagyja, hogy ahrimáni lények sugalmazzanak nekik káros, akár háborúhoz vezető gondolatokat.

A földrajzi viszonyok szerepe. Az ázsiai kelet és az amerikai nyugat közötti nagy ellentét. Ahrimáni hasonmás az emberben

Pusztán a külső, földi hatásoknak is igen nagy a szerepe van abban, hogy most háború zajlik Ukrajna területén. Beszélhetünk mi itt geopolitikai célokról és konfliktusokról, de ennek mélyebb megértéséhez a külső hatásokkal és a legmélyebb szellemi ismeretekkel is tisztában kell lenni.

Jelenleg a tudati lélek korában élünk, amelynek vezető népei Európa nyugati és középső részén élnek. Korunk azonban rossz irányba halad, amennyiben az európai kultúra csak kismértékben tud meghatározó lenni. Európa politikáját ma alapvetően Amerikában, pontosabban az USA-ban alakítják ki. Vezető politikusaink zöme is vidáman, dalolva ropja az amerikaiak táncát az általuk diktált ritmusra. 100 év alatt az amerikai befolyás sokat erősödött világszerte. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, mindenkinek tudatosabbá kell válnia, nem csak a kormány- és államfőknek, minisztereknek.

A nagypolitika szellemi megértése is nagyon hiányzik Európában. Pedig „szükséges, hogy amit szellemtudománynak nevezünk, az a szociális és a politikai fogalmakat is áthassa. Mert Amerika törekvése arra irányul, hogy mindent mechanizáljon, mindent a tiszta materializmus területére helyezzen, és Európa kultúráját fokról fokra a Föld területéről kiűzze.”4 Mindezt az anglo-amerikai titkos körök befolyásai, politikai manipulációi még inkább erősítik. Mert mi zajlik most Ukrajnában? Az orosz haderő az ellen harcol, akinek az USA belengette, hogy akár NATO tag is válhat belőle. Ukrajnában USA fegyverekkel harcolnak orosz fegyverek ellen. És minél több fegyverrel harcolnak, annál nagyobb pusztulás lesz Ukrajnában, és lemaradás Oroszországban, Kelet-, valamint Közép-Európában.

Nemcsak Európa manipulálását, hanem korunk amerikai irányítását sem szabadna engednünk. A tudati lélek korában élünk, amelyet azért nevezünk anglo-germán kultúrkorszaknak, mert most Európa nyugati és középső területén élő – főleg angol és német nyelvű – népeknek kellene a legmeghatározóbbnak lenniük. Az angol ajkúak meghatározóak is a materialista szemlélet és materiális technológia erősítésével, a németek azonban továbbra sem ébredtek fel a materializmusba és amerikanizmusba való beleájultságukból, így aztán a spiritualitás jótékony hatásai nem jutnak kellően érvényre, az emberiség nem találja a jó megoldásokat a társadalmi problémákra és olyan konfliktusokra, amely a jelenlegi háborúhoz is vezetett.

Jelentős szembenállás elsősorban az USA és Oroszország között feszül. Ez nem a mosatni orosz-ukrán háborúval kezdődött: több, mint 100 éve így van. „Az ázsiai kelet és az amerikai nyugat közötti nagy ellentét ... a legkiemelkedőbb mértékben látható."5 Ez nem pusztán az anglo-amerikai titkos testvériségek egoista mesterkedéseire vezethető vissza. Milyen átfogó, szükségszerű alapjai vannak ennek a nyugat-keleti egymásnak feszülésnek? Elsősorban földrajzi, népszellemi, amely azonban összefügg az úgynevezett ahrimáni hasonmás működésével is.

Mi ez az ahrimáni hasonmás? Mindenkibe beköltözik születése után egy-egy ahrimáni lény, aki aztán kitölti az ember fizikai formáját szinte a halála előtti pillanatig. Azért nevezzük hasonmásnak, mert az ember alakját kitöltve ember formája van, csak éterileg. Ez a hasonmás több fontos testi, fiziológiai folyamért felel, a fizikai testünkben lévő bioelektromosság és -mágnesesség is e lény irányítása alatt áll, amely önmagában még nem kísértő jellegű, nem gonosz.

Az emberben élő ahrimáni lény azonban lelki-szellemi életünket is képes negatívan befolyásolni, az ahrimáni kísértések számára sebezhetővé tenni: „ahol a hasonmás … erőteljesen működik, ott az Atlantisz utáni 5. korszak tulajdonképpeni törekvéseivel megyünk szembe.”6 A hasonmáslények legerőteljesebben az amerikai kontinensen, illetve onnan kiindulva működnek, az emberekből hatva, ott kifejezetten ahrimáni jelleggel. Miért szeretik e lények az amerikai atmoszférát? Mert ott állnak a földből kisugárzó erők e hasonmásokkal a legnagyobb rokonságban. „Az a terület, amelynek a legnagyobb befolyása van a hasonmásra, ahol az áramlások felfelé haladnak, és ahol a hasonmásnál a legnagyobb mértékű rokonság mutatkozik azzal, ami kiárad, tehát ami újra megnyilatkozik a Föld számára, ez az a földterület, ahol a legtöbb hegység nem nyugatról kelet felé, keresztirányban halad, hanem ahol a hegyek északról déli irányban haladnak – mert ez is összefügg ezekkel az erőkkel –, ahol az ember a mágneses északi-sarki pont közelében van.”7

Persze mindezt nem szabad túldimenzionálni. „Ami az emberben valóban kifejlődik, azt nem szabad annak tulajdonítani, ami egy bizonyos terület vonatkozásában a földi organizmus jellemzője.”8 Tehát sok egyéb tényező is szerepet játszik. Nagyon nagy egyéni különbségek fordulnak elő ugyanazon területen élők között. Amerikában is nagyon sok jó ember él, akiben az ahrimáni hatások a hasonmáson keresztül nem tudnak nagy befolyásra szert tenni. Általában viszont úgy van, ahogy ezt Rudolf Steiner kifejtette. A földrajzi helynek nagy szerepe lehet bizonyos folyamatokat, átfogó hatásokat tekintve a hasonmással összefüggésben. Ahol a hasonmás erősen jut érvényre, ott bizonyos emberekben nagyon erős ahrimáni hatások lépnek fel. Vannak, akik ezt jól tudják ellensúlyozni, mások viszont nem. Ha nem tudják, akkor „olyan emberek jelennek meg, mint Woodrow Wilson9, akik csupán burkai a hasonmásnak, akiken keresztül a hasonmás különösen jól működik, és akik lényegében tulajdonképpen az amerikai jelleg földrajzi megtestesülései.”10

Az amerikai és az orosz népszellem működésének jellegzetessége

Az amerikai és az orosz emberek népszelleme bizonyos fokig éppen ellentétes módon fejti ki hatását. Míg a USA-ban élő embereket a néplelkük, népszellemük a földből áramló erőkhöz kapcsolódva irányítja, addig az oroszok a földbe sugárzott és onnan felfelé áramló égi erőkhöz kötve állnak kapcsolatban a saját népszellemükkel.

„A népszellem a Föld mélye által, a Földben szunnyadó mágneses és elektromos erőkön keresztül hat az amerikai népre. A földalatti sugárzik fel, és ez adja Amerikában azt a közeget, amely által a népszellem a népet vezeti.”11 Az amerikai léleknek ezért természetes, hogy átadja magát annak az ahrimáni hasonmásnak, amely kitölti az embert a maga bioelektromos és biomágneses hatásaival. Ezért sem csodálkozhatunk azon, hogy a mai materialista technológia elsősorban amerikai inspirációkból táplálkozik és arra törekszik, hogy a Földet, embereket mindenhol átsugározzák egyre erősebb elektromos és mágneses sugarakkal.

Az amerikai embereket – Rudolf Steiner feltehetően főleg az USA és Kanada népéről beszélt amerikaiként – olyan népszellem vezeti, aki azokhoz az elektromos és mágneses erőkhöz kapcsolódva fejti ki hatását, amelyek a hasonmással is rokonságban állnak. Ez azt jelenti, hogy az ott élők amerikai mivoltukból fakadóan is szükségszerűen jobban ki vannak téve azoknak az ahrimáni hatásoknak, amelyek képesek az embert tévedésbe vinni. Az amerikai lelkekben ezért van valamiféle affinitás a földből kiáramló ahrimáni hatások iránt, és ez meg is mutatkozik például abban, hogy az ahrimáni inspirációra létrejövő materialista technológiák legelőször általában Amerikában lépnek újabb és újabb szintekre.

Egy-egy ahrimáni hasonmás mindig csak egy-egy embert tölt ki, de – az amerikaival ellentétben – az orosz lélektől áll a legmesszebb, hogy vele rokonnak érezze magát. „Kelet-Európában viszonylag csekély a hajlam aziránt, hogy mi áramlik ki a Földből, mert az oroszság például bensőségesen összefügg a talajjal, sajátos erőket merít a talajból, mégpedig olyan erőket, amelyek nem a Földből jönnek. Az orosz geográfia titka abban rejlik, hogy amit az orosz a Földből felvesz magába, az mindenekelőtt a Földnek átadott fény, ami a Földről újra visszaáramlik. Az orosz tehát tulajdonképpen azt veszi át a Földtől, ami a külső régiókból áramlik a Földre. Az orosz szereti a földjét, de azért szereti, mert az számára az ég tükre. Ezáltal azonban az orosznál, minthogy még ilyen földi érzületű, ebben a földi érzületben van valami – még ha ez ma csak gyerekes fokon jelenik is meg –, ami rendkívül kozmopolita jellegű: minthogy a Föld, miután a világűrben mozog, a földi környezet minden lehetséges részével kapcsolatba kerül.”12

Az orosz népben már most az készül elő, ami az ahrimáni hasonmás hatásai ellen kész küzdeni. „Amit ... az orosz a maga földjében szeret, amivel áthatja magát, az némi gyengeséget jelent számára, de mindenekelőtt egy bizonyos képességet is, hogy legyőzze azt a hasonmást, amelyről az előbb beszéltem. Ezáltal arra hivatott, hogy ... a legfontosabb impulzusokat közvetítse, amikor ezzel a hasonmás-természettel majd meg kell küzdeni az Atlantisz utáni 6. korszakban."13 A jövendő korszakban – nagyjából 3500-as évektől – éppen az ahrimánit kell jelentősen háttérbe szorítani, gyengíteni, hogy az önzetlenség kultúrája megvalósulhasson. Az amerikai-orosz ellentétnek ez a legmélyebb gyökere, amelyet aztán a nyugati páholyok tevékenysége – Ahrimán hadviselését támogatva – csak tovább szít.

Amerikában „... a külső viszonyok szerint mindenekelőtt rokonság jön létre a mefisztói-ahrimáni természettel. És e rokonság útján sok minden jön létre a Föld fejlődése során.”14 Az amerikai lélek földrajzi okokból hajlamos arra, hogy a sötét földerőkkel rokonságban álló ahrimáni befolyásoknak jobban kitegye magát. Elsősorban nem az egyes ember tehet róla, külső okai vannak. Az ahrimáni erők különösen az amerikai kontinensen tudnak az emberi gondolkodásra erőteljes hatásokat gyakorolni. Ezzel függ össze az, hogy a nyugati okkult páholyokban a szellemiségre törekvők ahrimáni befolyás alá kerültek, és a 19. század utolsó harmada óta csoportegoista törekvésekben élik ki hatalmi ambícióikat. Ezért aztán könnyen partnerre is találnak céljaik eléréséhez a nagytőkésekben, akiknek a pénzügyi, gazdasági ereje fontos eszköz világhatalmi céljaik eléréséhez. Ennek köszönhető, hogy az anglo-amerikai nyugat egy ideje gazdasági, politikai és katonai világuralomra tör, és legfőbb ellensége a keleti ember –, nem csak az orosz, hanem a kínai is.

Milyen szerepet játszik Európa? Igazából jelentéktelen világpolitikai tényező. Olyan nincs is a nyugatiak számára, hogy Európa. Európa nem egységes, vannak európai országok, de Európa egyelőre nem képes magára találni, és jelentős tényezővé válni a nagypolitika színpadán. Amíg Közép-Európa a nyugati politika kinyújtott karjaként funkcionál, nem is várható ebben változás. Ahelyett, hogy a közép-európai, főleg német nép az angolokkal közösen alakítaná korunk kultúráját, egyelőre alapvetően az USA-ból irányítják nemcsak az európai kultúrát, hanem az egész Földét is.

Európa ahelyett, hogy semleges álláspontot képviselne a két szemben álló térség között – mindkettővel jó kapcsolatokat ápolva –, az USA fegyverkezési területeként funkcionál, egészen Ukrajnáig. És az európai politikusok zöme általában észre sem veszi, hogy saját maga is a nyugat bábpolitikusaként tevékenykedik csupán.

Ez így nagyon nincs jól. Az emberiség így túlságosan materialistává, ateistává züllik. A nyugati politikában különösen erősen jelenlévő ahrimáni és egyéb kísértő erők igyekeznek leépíteni a 6. kultúra kialakulásához szükséges keresztényi értékeket, főleg orosz és egyéb szláv területeken. (Ez nagyon jól nyomon követhető a nemi élettel összefüggő nézetek nyugatról keleti irányba való terjedésében is. A szexuális abnormitásokat normálisnak, a beteges devianciákat természetesnek, egészségesnek beállítva.)

Az egoista nyugati politikát le kell leleplezni. Minél több embernek tudnia kell róla. A szellemi törekvéseknek egyrészt ezért, másrészt azért is van nagy szerepe manapság, hogy a dolgoknak más irányt adjunk. „Ezért a szellemtudományos világnézetnek az a célja, hogy olyasvalamit teremtsen meg, amit minden nemzet, minden terület valóban el tud fogadni. Mert fontos, hogy az emberek kicseréljék a szellemi javaikat. Ez a dolog lényege.

Ezzel szemben az egyes területeken igen könnyen létrejön az a törekvés, hogy egyre növeljék a hatalmat. Az a nagy veszedelem, hogy az újkori emberiség fejlődése egyoldalúan halad előre … Nem szabad, hogy az ember vakon kövesse a Föld fejlődését, ezeket a viszonyokat át kell tekintenie. Európa csak akkor tud megfelelő viszonyba kerülni Amerikával, ha ezeket a viszonyokat át tudja tekinteni, ha tudja, milyen földrajzi feltételekkel kell ott számolni. Különben, ha Európa úgy fog tovább haladni, hogy ezekben a dolgokban vak, akkor ez a szegény Európa úgy fog járni, ahogy Görögország járt Rómával szemben. Ennek nem szabad megtörténnie, nem szabad, hogy a világ földrajzilag amerikanizálódjon. … Tegnap felhívtam a figyelmet arra, mennyire szükséges, hogy amit szellemtudománynak nevezünk, az a szociális és a politikai fogalmakat is áthassa. Mert Amerika törekvése arra irányul, hogy mindent mechanizáljon, mindent a tiszta materializmus területére helyezzen, és Európa kultúráját fokról fokra a Föld területéről kiűzze.”15

Aminek nem lett volna szabad megtörténnie, az mára mégis nagymértékben megtörtént: a világ földrajzilag amerikanizálódott: Európa nagy része mindenképpen, ma már egészen keleten, Ukrajnában zajlik az amerikanizáció. A nyugat és kelet közötti feszültség nyugatról szított élezése zajlik. A mostani orosz-ukrán háború is nyugatról lett kikényszerítve – rendkívül furmányos előrelátással –, hogy aztán mindenért a keletit, az oroszt lehessen hibáztatni.

***

Csak mellékesen utalnék rá, hogy Rudolf Steiner arról is beszélt, hogy az említett nyugati testvériségek Krisztus-ellenesen működnek. „Míg az ilyen rosszindulatú testvériségek nagyon is tudatosan követik a maguk célját, természetesen az, amit ezek a testvériségek tudatosan követnek, öntudatlan marad azok számára, akik a felszínen mindenféle vitákat és hasonlókat folytatnak. ... Látják, tulajdonképpen ez a dolog egyik oldala, hogy valóban úgy van egy csomó testvériség, amelyek Krisztus hatását egy másik individualitás hatásával akarják felcserélni, és mindent úgy akarnak iránytani, hogy ezt elérjék.”16

Sokak számára már belátható, hogy „nem szabad az embereket akaratuk ellenére a Földön szétosztani, előírni valamit számukra, hanem úgy kell ténykednie, hogy az embereknek elmondja az igazságot, és aztán nekik kell e szerint irányítaniuk magukat."17 Ezért aztán nem sül ki abból semmi jó, ha mindent nyugati minta, nyugati szándékok, nyugati szabályok szerint akarnak elrendezni.

A tudati lélek korában erősödnie kell a szabadságnak: „… a szabadságnak ez az impulzusa át kell hogy hassa mindazt, ami az Atlantisz utáni 5. korszakot uralja. Mert éppen az emberi lelkület szabadsága ellen lázad fel az ellenfél, akiről azt mondhatom, hogy egyfajta hasonmásként kíséri az embert … Amikor az ember annak a befolyása alatt áll, ami közvetlenül a hasonmás útján hat, akkor mindenféle dolog előkerül, ami az Atlantisz utáni 5. korszakban előjöhet, de nem úgy, hogy lehetőséget adna e korszak számára, hogy a feladatát úgy töltse be, hogy a gonosszal való harcban a gonosz jóvá alakítását bizonyos fokig elérhesse.”18 „… az igazságokat rosszul is fel lehet használni, ha azokat nem az Atlantisz utáni 5. korszak helyes törekvéseire fordítjuk, hanem elsősorban a hasonmás követelményeinek teszünk eleget, amelyeket azok a testvériségek képviselnek, amelyek Krisztus helyére egy másik lényt akarnak állítani.”19

2022. 03. 21.

Előző részek:

1. rész

2. rész

 

Jegyzetek:

1 Rudolf Steiner: A külső világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása I., GA 177,1917. 09. 29.

2 Rudolf Steiner: Michael küldetése, GA 194, Dornach, 1919. 12. 14.

3 Rudolf Steiner: Michael küldetése, GA 194, Dornach, 1919. 12. 14.

4 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

5 Rudolf Steiner: Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft, GA 181, 1918. 03. 30.

6 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 19.

7 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

8 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 19.

9 USA elnöke 1916-tól 1920-ig. Leginkább az 1. világháború utáni 14 pontból álló békejavaslatáról híres.

10 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

11 Rudolf Steiner: Mitteleuropa zwischen Ost und West, GA 174a, 1918. 05. 02.

12 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

13 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

14 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

15 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

16 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 18.

17 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 19.

18 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 19.

19 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 19.