Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Harc a szláv kultúrcsíráért (1. rész)

A képen: a szláv ember a doppelgängerrel (hasonmással), angyallal és kentaurral. (Részlet az első Goetheanum kis kupolájának mennyezetfestményéről.)

Közeledés a tudati lélek korából a szellemén kultúrája felé

Antropozófiai tanulmányainkból tudhatjuk, hogy önálló emberként arra vagyunk rendeltetve, hogy a Földön kifejlesszük a szabadságot. E fejlődésünk különféle állapotok és körülmények közepette zajlik. Jelenleg az Atlantisz utáni 1. korszakban járunk, amelyben sorban 7 kultúra hatásain, körülményein, az úgynevezett 7 kultúrkorszakon haladunk át. Jelenleg az 5., a tudati lélek korszakában élünk, amikor egyrészt a tudati lélek fejlődése érdekében a materializmus erősödése szükségszerű. Másrészt a tudati lelkünk fejlődésétől függően e korban következik be a szellemi világok felé való öntudatos lelki-szellemi megnyílásunk is. E kettősség járja át korunkat, egyik oldalon az ahrimáni lények által inspirált materialista, intellektualista, másik oldalon főleg a velük szemben álló krisztusi-michaeli hatások és gondolatok. Ha csak az előbbire hagyatkozunk, akkor abból egyre több emberi gonoszság fog kinövekedni. Ha az utóbbira, akkor megtaláljuk az útját, módját annak semlegesítésére, átalakítására, ami különben romlásba vinne minket és még a szellemi szabadság elérését is meg tudná akadályozni.

A tudati lélek korában még csupán szellemi ébredezés zajlik. Ennek legfőbb előkészítője és segítője ma az antropozófiai szellemtudomány és mozgalom. A következő, 6. kultúrkorszakban már a szellemi világgal való tudatos kapcsolat válik a kultúra meghatározójává. A szellemi világszemlélet a mai a külső világban még csak mellékes szerepet játszik. Az antropozófia azért nem tud meghatározóvá, tudományosan is elismertté válni, mert amit hordoz, annak majd a 3500-as évektől jön el az igazi ideje. Ennek elérése csakis az egyes emberek benső szabadságából fakadóan lesz lehetséges, amely viszont mindennap támadásnak van kitéve az ahrimáni, de a luciferi és most már azúrai hatalmak által is.

A 6. kultúra – amelyben már nem a tudati lelkét, hanem szelleménjét, manaszát fejleszti majd az ember –, ma főleg az ahrimáni lények szellemellenes tevékenysége miatt van veszélyeztetve. E lények 1879 óta megsokasodva vannak jelen földi életünkben, miután Michael arkangyal megtisztította tőlük a szellemi világot. Azóta az emberi fejekben, lelkekben működnek, és igyekeznek akár meg is kísérteni, újabbnál újabb gonoszságra csábítani bennünket. Főleg az 1879 óta letaszított szellemek sugalmazásainak köszönhetjük mindazt a gyors ütemben növekvő materialista technológiai fejlődést, túlzott intellektualizmust, amelyet jelenleg is tapasztalunk. Ma már nem is a mechanikus elveken működő gépek, hanem az elektromágneses sugárzások és az internet korában élünk. Mindez persze a maga ahrimánisága ellenére nem gonosz – mint ahogy ezt igyekeztem hosszú oldalakon keresztül világossá tenni a Védőoltásról szellemtudományosan című könyvemben is –, a tudati lélek fejlődésének korában szükségszerűen következik be. Az ahrimáni lények külső befolyása csak ott és annyiban és akkor válik gonosszá, amikor lelki-szellemi előrehaladásunkat akarják félrevinni, akadályozni. Amíg csak olyan körülményeket teremtenek, amelyre a szellemi fejlődésünknek közvetlenül nincs szüksége, addig az nem gonosz, legfeljebb akadály, nehézség amit benső megerősödéssel le tudunk győzni. Amennyiben viszont emberi lelkünket akarják megrontani, az gonoszság. Ha a megfelelő szellemi fejlődést akarják akadályozni, az gonosz, miként az is, amikor önző csoportérdekből akarnak kihasználni embereket. Pontosan ez zajlik a nagyjából 1500 év múlva bekövetkező 6. kultúra előkészületeivel kapcsolatban is. Bizonyos ahrimáni szellemek már most a 6., szláv vagy más néven orosz kultúra jó istenek által kijelölt pozitív megnyilvánulásainak megrontásán, egoista érdekek mentén történő kihasználásán, eltérítésén munkálkodnak.

Az ahrimáni szellemek rendkívül rafináltak és előrelátók. Ha sakkozni tudnának velünk, senki emberfia nem győzné le őket, olyan magas szinten áll a stratégiai gondolkodásuk. Senki se képzelje magáról, hogyha teljes mellszélességgel a spirituális útján halad, akkor már védve van e lények becsapásaitól és ártalmas hatásaitól. Ahrimán könnyedén megtalálja a módját annak, hogy bárkit „becserkésszen”, ha csak egy kicsit is egyoldalú a szellemi útja, és nem ügyel eléggé a lelki-szellemi egyensúlyra, és ha szimpátiái, antipátiái határozzák meg ítéletalkotását.

Milyen lesz a 6. kultúrkorszak, a vízöntő kor?

Az Atlantisz utáni 6. kultúrkorszak 3573-tól 5733-ig fog tartani. Ez lesz a vízöntő kora. Jelenleg vagy a közeljövőben tehát még nem élünk a vízöntő korban, bármennyire is ilyen nézetek terjednek New Age-es körökből. E korszak kultúráját azért nevezzük szlávnak vagy orosznak, mert e népek lesznek a jövendő kultúra úttörői, felvirágoztatói, a föld egyéb tájain való elterjesztői. Miként most még a tudati lelkünkön dolgozunk materialista hatásoktól körülvéve, a szláv korszakban az eggyel magasabb lénytagunk, a szellemén, a manasz fejlesztése kerül előtérbe egy spirituális alapokon álló kulturális környezetben.

Jelenleg még a materializmusnak is döntő szerep jut, amely viszont az ember egoista törekvéseit képes egyre jobban felkorbácsolni. Az öntudat és tudatosság jelenlegi erősödése könnyen egy erősen egoista pályára terelheti az emberi fejlődést. Ezt egy kis önismerettel – legalább néha – szinte mindenki tapasztalhatja saját magában. Mindezt szellemi fejlődéssel, tudatos életvitellel lehet fokozatosan semlegesíteni. A 6. kultúra ennek ellensúlyozására és jelentős csökkentésére fog kiváló alkalmat adni, amennyiben tudatosan általános emberszeretetre leszünk képesek.

Ma még a szelleminek inkább csak a fogalmi megtapasztalását tanuljuk a tudományos ismeretekbe ásva magunkat. Kevés valósul meg a világban abból, amit szellemileg felfogunk, megértünk, megélünk. A 6. kultúra során – teozófiai kifejezéssel alfajban1 – egy szinttel feljebb lépünk, a tudatos lelkitől a tudatos szellemibe. Rudolf Steiner ezt így jellemezte: „Ami az embernél ma pusztán egyfajta ismeret, az a 6. alfajban közvetlen valósággá válik, szociális erővé. … Ekkor lép fel először a kereszténység társadalomformáló erőként. … A 6. alfaj hivatott arra, hogy felváltsa a vérrokonságot a manaszrokonsággal, a szellemi rokonsággal. Az önzetlen gondolat fejleszti a készséget az egoizmus legyőzésére. … A 6. alfajban jön létre a készség az egoizmus leküzdésére, de úgy, hogy az önzés és önzetlenség között megtartja az egyensúlyt. A 6. alfaj embere sem a külsőben nem veszíti el magát, sem a belsőtől nem zárkózik el.”2 „A vízöntő csillagkép korában, a jövőben az új kereszténységet fogják hirdetni. Vízöntő az is, aki ezt elhozza, aki már annak idején is itt volt: Keresztelő János. Ő később is meg fogja előzni Krisztust, amikor a 6. spirituális alfajt megalapozza.”3

A tudati lélek korában„… amikor a legmélyebbre süllyedtünk a matériába, újra fölfelé, a spirituális élet felé kell irányítanunk lépteinket.”4 Ezért született az antropozófia, amely a jövőbeli szláv kultúra előkészítője. „A 6., a mienk utáni kultúrában fog – bizonyos vonatkozásban – gyümölcsöt hozni az, amit szellemi kultúraként nekünk kell elültetnünk.”5 Az antropozófia alapvetően Közép-Európában született, a jelenlegi anglo-germán kultúra legelőremutatóbb elemeként. Előkészítőnek van itt, hogy mire a 6. kultúra kora eljön, addigra ideális módon tudjon kicsírázni a szláv lelkekben mindaz, aminek ki kell csíráznia ahhoz, hogy az eljövendő kulturális környezet a lehető legjobban szolgálja majd az emberi fejlődést, a keresztény érzület társadalmi szintű megjelenését is széles körben elhozva.

János apokalipszisében6 a Filadelfiai gyülekezet a szláv kultúrkorszak jelképe. Rudolf Steiner így beszélt erről: „És ha ezt az utat követjük, akkor a 6. korszakba bölcsességgel és szeretettel teljes spirituális életet viszünk. Mert amit itt létrehozunk, mint antropozófiai bölcsességet, az ott szeretetimpulzus lesz. Már a neve is kifejezi, melyik közösség a 6. korszak reprezentánsa: a felebaráti szeretet gyülekezete, Filadelfia. Nem tetszőlegesen választott név ez, ahogy a többi sem. A 6. korszakban, amelyet a filadelfiai gyülekezet jelképez, az ember a helyes mértékig fejleszti énjét: önállóvá válik, és szabadon nyilvánítja ki szeretetét minden lény iránt. Ezt kell előkészítenünk: a 6. korszak spirituális életét. Ott az individuális ént egy magasabb szinten fogjuk meglelni önmagunkban, és semmilyen külső erő nem avatkozhat a dolgainkba anélkül, hogy ezt akarnánk.”7

A 6. kultúrkorszak minősége nemcsak azért fontos, mert ez lesz az Atlantisz utáni 1. korszak fejlődésének szellemi csúcsa, hanem mert ebből fog kinövekedni a következő, az Atlantisz utáni 2. korszak a maga 7 alkorszakával. Tehát emberi fejlődésünkben elég fontos helyet foglal el. Nem mindegy, hogy mennyire lesz majd spirituális. Nem mindegy, hogy az általános emberszeretet krisztusi impulzusa mennyire tud megjelenni és elterjedni. Ahrimáni szellemek ugyanis éppen ezt a szeretetimpulzust akarják eltéríteni, egoista nyugati csoportérdekek kiszolgálójává tenni. Azt szeretnék, ha az általános emberszeretet nem is fejlődne ki. E szellemek ily céllal már legalább 1879 óta igyekeznek a jövő szellemisége ellen harcolni. Csakhogy az antropozófia is azért jelent meg 1879 után, sőt a teozófia is, kicsivel előtte, hogy a jövendő kor megfelelő előkészítője legyen. Ma már inkább csak az antropozófia ennek az előkészítője.

Rudolf Steiner az 1880-as évekig tudta visszakövetni a 6. spirituális kultúra ellen irányuló ahrimáni mesterkedések kezdetét brit és amerikai okkult páholyokban, titkos testvériségekben (GA 192). Michael 1841 és 1879 közötti szellemi harca az ahrimáni szellemekkel nemcsak a halál és újabb születésünk közti létünkről gondoskodott jótékony módon, hanem egyúttal egyre öntudatosabbá váló emberi lényünkre is a felelősség egyre nagyobb terhét rakta. Hiszen sok mindenre hivatottak vagyunk, és ehhez egyre több akadállyal, nehézséggel szemben kell megerősödnünk. Teher alatt nő a pálma. A Földre, az emberi fejekbe letaszított ahrimáni szellemek most azért áskálódnak, hogy a krisztusi, felebaráti szeretetet korát, a szellemi egyetértés korát egoista érdekek prédájává tegyék. Emellett persze azon vannak, hogy a szellemet gyűlöljük, távol tartsuk tőle magunkat. A materialista embereknél ez utóbbi elérése és fenntartása nagyon is jól sikerül nekik. Szellemellenes tevékenységük minden formája kísértés számunkra, de nem szabad engednünk a kísértéseknek, hiszen rajtunk is múlik, hogy a 6. kultúra hatása a szláv népekből kiindulóan mennyire tud megjelenni társadalmi szinten, az emberi együttélés terén. Az antropozófiai bölcsességkincs befogadása, terjesztése, alkalmazása megalapozza a majdani szeretetkultúrát. De az ahrimáni szellemek ez ellen harcolnak, és ez ma az orosz-ukrán háború első hetében is világosan látszik. Zajlik a harc az egyelőre még csak csírában lévő 6. kultúráért, illetve annak egoista kihasználása érdekében. E harc elsősorban szellemi szinten zajlik, de időnként tényleges fizikai háborúskodásokban tör felszínre, mint most is.

Harc a szláv kultúrcsíráért

A 6. kultúrkorszakban a szlávok lesznek az emberiség kulturális felvirágoztatói, főleg az orosz nép. Ha sötét ahrimáni erők e szellemi csíra fejlődését, növekedését akarják újra és újra akadályozni az orosz, ukrán, lengyel stb. lelkekben, akkor elsősorban a szláv népeket, különösen az orosz lakosságot kell támadniuk. Másodsorban azok a támadásuk célpontjai, akik a jövőben kiviruló kultúrcsíra szellemi fejlődéséhez jótékonyan hozzájárulhatnak. Ez nem más, mint az antropozófiával megtermékenyített Közép-Európa, főleg annak német nyelvű lakossága.

Az ahrimáni szellemek ezért ma elsősorban a szláv, (orosz), másrészt a közép-európai lakosságot igyekeznek eltéríteni attól, hogy jó kapcsolatokat ápoljanak egymással, barátságban működjenek együtt. Ehhez bizonyos nyugati okkult páholyok, testvériségek és a gazdasági érdekek mentén hozzájuk tartozó személyek kiváló partnernek bizonyulnak egy ideje. Erre antropozófiai oldalról világosan és messze hangzóan fel kell hívni a figyelmet! Azzal lehet az egoista csoportérdekeket szolgáló anglo-amerikai politikai machinációk elejét venni, ha az európai és szláv, orosz politikusok, kormányfők, államfők mindezzel tisztában vannak. Ma nagyon sok embernek, főleg országvezetőknek, fontos pozíciókat betöltő személyeknek kellene tudnia arról, hogy mi folyik a háttérben.

A korszerű szellemi bölcsesség kincsei Európa közepén jöttek felszínre az antropozófiai szellemtudomány által. (Kezdetben jelentős szerep jutott ebben a Teozófia Társulatnak is.) E szellemi bölcsességből való táplálkozás, illetve az az európai kultúra, amelyben ennek hatásai egyre inkább megjelennek, jótékonyan fog hatni a szláv kultúrcsíra egészséges növekedéséhez a lelkekben. Ehhez azonban az szükséges, hogy a szlávok, oroszok, valamint az európai, főleg német ajkú emberek között egészséges emberi, baráti kapcsolatok, együttműködések jöjjenek létre a következő 1500 éven keresztül.

Mi zajlik a színfalak mögött? Bizonyos angol és amerikai okkult testvériségek úgy igyekeznek alakítani a nagypolitika eseményeit, hogy egyrészt az USA-hoz és az Egyesült Királysághoz tartozó gazdasági csoportok, érdekek egoista módon teljesüljenek. Úgy igyekeznek befolyásolni ezen országok vezetőinek döntéseit (például stratégiai, geopolitikai tanácsokkal), és ez általában sikerül is, hogy a szem előtt tartott egoista érdekek akár más országok egymás elleni véres háborúskodásai árán teljesüljenek. Másrészt jól tudják, hogy Európa, azon belül is főleg Közép- és Kelet-Európa népei között érdemes ehhez konfliktusokat, akár háborúkat is kiprovokálni. Leginkább a német és az orosz nép együttműködését akarják évszázadokon át akadályozni, egyrészt azért, nehogy sérüljenek az említett egoista hatalmi és gazdasági érdekeik a népek egymásra találása által, másrészt nehogy ezáltal megfelelően csírázzon a szláv népekben a jövőben esedékes felebaráti szeretet ereje.

Az orosz lélek egyébként nehezen talál belső kapcsolatot ahhoz, ami a jelenlegi európai kultúrából árad felé. Rudolf Steiner az orosz népszellem e sajátosságáról többek közt így beszélt: „Csak akkor lesz az oroszság igazi elemében – ez a jövőre vonatkozik – hogy felismerje: el kell fogadni azt, ami Nyugat-Európában van, mint ahogy a germánok Goetheben felvették magukba a görögséget. Ez még el fog tartani egy ideig. S mivel az ember fizikaisága berzenkedik az ellen, amit el kell fogadnia keleten, ugyanúgy berzenkedik még a keleti ember az ellen, aminek el kell jönnie hozzá.”8 Az oroszok tehát nem fogják egykönnyen felvenni lelkükbe azt, ami mégiscsak kívánatos lenne. „Az orosz népszellemnél ez úgy van, hogy egyáltalán nem szállt alá, hogy átkristályosítsa a népet, hanem mindig visszamarad valami a nép fölött lebegő felhőként, s így ezt a népszellemet mindig fenn kell keresnünk. Ezért ez a nép csak akkor fejlődhet szellemileg, ha hajlandó lesz arra, hogy lényével egyesítse azt, amit nyugaton megszereztek, hogy a nyugattal összhangban kultúrát alapozzon meg, mivel ez a nép önmagából sohasem tudna kultúrát kibontakoztatni.9 Itt a nyugat alatt bizonyára főleg a közép-európai államokat kell érteni, Németországgal az élen. Innen az európainál nyugatabbi hatásokat is fel lehet venni. Ha az anglo-amerikai háttérerők mesterkedései az oroszokat, szláv népeket ismétlődően, századokon át szembeállítják a németekkel, illetve Európa nem szláv államaival, akkor még kevésbé fog ez sikerülni.

Bizonyos nyugati (brit-szigeteki és amerikai) okkult páholyokban a közép- és kelet-európaiak népek, főleg a németek és oroszok egymásra találásának megakadályozásán dolgoznak rendkívül rafinált ahrimáni inspirációkkal támogatva. Nem magukat a politikusokat inspirálják elsősorban, inkább e páholyok tagjait, akik befolyásos személyek vagy befolyásos személyekkel állnak kapcsolatban. E személyek aztán tekintélyük, főleg gazdasági erejük és manipulációs képességeik révén befolyásolni tudják a társadalmi eseményeket, államhatárokat, etnikai határokat, ítéletalkotást stb. Egy részük a nyugati politika csúcsvezetőinek tanácsadójává is válhat. Vagy a tanácsadók állnak kapcsolatban olyan páholytagokkal, akik tudnak arról, hogy miként kellene alakítani a politikát ahhoz, hogy a szláv kultúrcsíra sorsát az egoista csoportérdekeknek megfelelően alakítsák.

Van, aki dúsgazdag milliárdosként igyekszik országok, sőt egész Európa politikáját liberálisabb irányba terelni, más „csupán” tanácsokat osztogat. Alapvetően a háttérből mozgatják a szálakat, befolyásukat lefizetett és egyéb módon megnyert újságírók, politikusok révén igyekeznek érvényre juttatni. Különféle civil szervezeteket hoznak létre azzal a céllal, hogy bizonyos nyugati titkos társaságok egoista szándékait fokozatosan az egész Földön megvalósítsák. Akikről elég nyilvánvaló, hogy e szándékok mentén tevékenykednek, ők csak másodvonalbeli emberek.

Kik tervelték ki mindezt? Rudolf Steiner így beszélt minderről: „És milyen emberek voltak ezekben a titkos páholyokban? Olyan emberek, akiknek minden olyan területen voltak kapcsolataik, ahol fontos munkát végeztek. … Mindent elkövettek, hogy a világháborúval a szocialista kísérletek eljöjjenek és Közép-Európát elárasszák vele. A beavatottak páholyában azt mondták ezek az emberek: Nyugaton mindent előkészítünk, hogy a jövőben minden eszközzel, amit a szellemi világból szerezhetünk – de jogtalanul szerezhetik –, a nemzeti dicsőség növelése érdekében olyan embereket kapjunk, akik néhányan plutokratikus10 alapon uralkodóik lehetnek.”11

Alapvetően két rétege van e manipulatív tevékenységnek. Egyrészt a szellemi ismereteken alapuló okkult manipulációk végzése a szláv népek hajlamainak kihasználása érdekében, másrészt gazdasági világuralomra törekvés. Az okkult machinációkkal a másodvonalbeliek sincsenek tisztában, de néha bevallják mit is tesznek a világuralom érdekében. Ilyen személy a magyar származású George Friedman (1942-) is, a STRATFOR stratégiai magántanácsadó cég (1996), majd a Geopolitical Futures (2015) alapítója. Ő kamera előtt12 cinikusan és teljesen nyíltan elmondta, hogy a nyugati politika az egyes népek szembeállításán alapul. Egymás ellen kell uszítani nemzetiségeket, népeket, hogy egymással harcoljanak, ne a nyugati hatalmakkal. Állítása szerint az USA régi félelme, hogy a német tőke és technológia az orosz nyersanyagtartalékokkal és humánerőforrással összefonódik. Ez a nyugati világuralmi törekvések számára semmi jót nem jelentene, ezért főleg a németek és oroszok, de alapvetően a közép- és kelet-európai népek együttműködő kapcsolatainak leépítésén, akadályozásán ügyködnek.

Friedman meg van róla győződve, hogy teljesen természetes, szükségszerű, hogy időnként háborúk törnek ki. Erről a cinikus, erkölcstelen politikáról beszélt Rudolf Steiner: „Ebben a szférában nem beszélnek bűnösségről és ártatlanságról, ebben a szférában csak szükségszerűségről beszélnek, olyan dolgokról, melyeknek meg kell történniük, mivel azok most már az alapok hátterében, az erők területén vannak, és ha még nem is váltak valóvá, mégis rendelkeznek már erővel, hatóerővel, és meg fognak jelenni.”13

A lengyel származású Zbigniew Brzezinski (1928-2017) is kapcsolatban állt a háttérben működőkkel. Ő is egy másodvonalbeli háttérember lehetett. 1977-től 1981-ig Jimmy Carter (USA 39. elnöke) nemzetbiztonsági főtanácsadójaként tevékenykedett. A nagy sakktábla. Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai című könyvében szintén cinikusan és viszonylag őszintén vázolta a nyugati politika fő irányelveit, Friedman mondandójával egybecsengő módon.

Rudolf Steiner többször felhívta a figyelmet előadásaiban a nyugati testvériségek – ahrimáni inspirációkkal megtámogatott – ilyen értelmű mesterkedéseire. Többek közt arra figyelmeztetett, amit Friedman is nyíltan kimondott az USA politikájának ilyen irányelveként. És persze emögött még ott van a 6. kultúra sorsának kérdése is, amiről az ilyen másodvonalbeli szinten beavatott személyek bizonyára nem is tudnak.

Rudolf Steiner egyik 1917-es jegyzetében tömören és világosan ezt írta: „Olyan emberek egy csoportja a hangadó, akik a mozgékony kapitalista gazdaság impulzusainak eszközeivel akarják uralni a Földet. Hozzájuk tartoznak mindazon emberi közösségek, amelyeket ez a kör képes gazdasági eszközökkel összetartani és megszervezni. A lényeg az, hogy ennek a csoportnak tudomása van róla: az orosz területek határain belül él az a jövő szempontjából nagy jelentőségű, még szervezetlen embertömeg, amely egy szociális szerveződés csíráját hordozza magában. E kör jól kiszámított célja, hogy ezt a szociális csíraimpulzust a maga antiszociális csoportérdekeinek hatáskörébe és fennhatósága alá vonja. Ezt a célt nem tudják elérni, ha Közép-Európából megpróbálják megérteni ezt a keleti csíraimpulzust, s tudatos együttműködésre törekszenek vele.S mivel ez a csoport az anglo-amerikai világon belül található, így jött létre alárendelt tényezőként a jelenlegi hatalmi konstelláció, amely elfedi a valódi ellentéteket és érdekeket. Mindenekelőtt azt a tényt fedi el, hogy valójában az anglo-amerikai plutokraták14 és Közép-Európa népe között folyik a küzdelem: a harc az orosz kultúrcsíráért. Abban a pillanatban, amikor Közép-Európából leleplezik ezt a tényt a világ számára, akkor egy valós helyzetkép váltja fel a valótlant. A háború ezért valamilyen formában mindaddig fog tartani, amíg a németek és a szlávok egymásra nem találnak s össze nem fognak ama közös céllal, hogy megszabadítsák az emberiséget a Nyugat igájából.Így nincs más választásunk: vagy leleplezzük a hazugságot, amelyet a Nyugatnak alkalmaznia kell, hogy érvényesíthesse akaratát, s kimondjuk: az anglo-amerikai érdekek fő mozgatói egy olyan áramlatnak a képviselői és hordozói, melynek gyökerei a francia forradalom előtti impulzusokban találhatók, s amely a kapitalizmus, a tőkés gazdaság eszközeivel próbálja megvalósítani a világuralmat, s puszta frázisként, üres szólamként használja a forradalom impulzusait, hogy elrejtőzzék mögöttük; vagy átengedjük a világuralmat egy titokban működő, okkult csoportnak az anglo-amerikai világban, míg a leigázott német és szláv területekről, jövőbeni vérontások árán, meg nem mentik a Föld valódi szellemi célját."15

Ezt ugyan nyilván az 1. világháború apropóján írta jegyzetfüzetébe, de azóta sem vesztett semmit az érvényéből. Korunkra is igaz. Mindenkinek tudnia kellene róla, le kell leplezni.

Rudolf Steiner több előadásában is beszélt a nyugati okkult körök terveiről és jellemzőiről. Az alábbi idézetek alapján még pontosabb képet alkothatunk arról, miről is van szó. „Látják, óriási erő rejlik az okkult tudás meghatározott módon való visszatartásában, amiről ezekben a központokban nagy gondot fordítanak. És ezek ellen az erők ellen semmi más módon nincs más megváltás, csak a megismerés, amire a másik oldalról tehetünk szert, és szembeállíthatunk ezzel az erővel.”16

„Az anglo-amerikai világnak vannak beavatottjai, iniciáltjai, megvannak azok az emberei, akik tudják értékelni a szellemi erőket. … Ez az anglo-amerikai nyugat … úgy beszélt a beavatási páholyaiból, hogy azt mondta: Jön a világháború – az angol nyelvű lakosság körében ez egy szellemtudományos dogma volt –, és ennek csak az lehet a célja, hogy Kelet-Európában szocialista kísérletek történjenek, amit mi nem akarunk és nem is akarhatunk a nyugatnak. Nem mesét mondok önöknek, hanem azt mesélem, amit a 19. század 80-as éveiben azok az emberek mondtak, akik kapcsolatban álltak azokkal, akik ezekről a dolgokról tudtak. De az emberek e dolgokat éppenséggel nem vették itt annak, amik, nevezetesen az igazi valóság feltárásának. És így tört rá az emberekre az, amiről mások tudtak, és ők pontosan azért nem húzhatták soha a rövidebbet, mert tudtak róla.”17 Tehát e körökben évtizedekkel előre és szó szerint ki lett mondva, hogy „szocialista kísérleteket vezetnek be Közép- és Kelet-Európában, amit Nyugat-Európában nem tűrnek, ehhez nem akarnak teret adni. … A szocialista kísérlet kezdete Oroszországban van.”18

A szocialista kísérletet elsősorban azon a területen igyekeztek végrehajtani, ahol 1500 év múlva egy igazán szociális kultúra fog kinövekedni. Másrészt azon a közép-európai, azaz szláv, német és magyar területen, amely híd szerepet játszik a jelenlegi kultúrától a szláv vagy orosz kultúra kialakulásához. Akik a szocialista kísérletezést ahrimáni inspirációra, materialista alapon kitalálták, tudták, hogy az orosz népben, de a szlávokban általában előkészülőben van egy szociális kultúra csírája, amely a többi emberhez kész önzetlenül kapcsolódni. Tudták és most is tudják, hogy az orosz lélek érzületében él valami, ami „rendkívül kozmopolita jellegű.”19 Van benne valami nagyon szociális, minden más emberrel szolidáris, amely egy igazi szocializmus csíraimpulzusa, teljesen más, mint amit aztán ők bevezettek. Tudták, hogy az itteni szláv népeket, illetve Közép-Európát kell támadniuk a szocializmus megrontott formáját rájuk kényszerítve, hogy végül sikerre jussanak. (A harc persze még nem dőlt el.)

A szláv lélek tipikusan vallásos jelleget hordoz, az orosz lélek különösen, ebből fakadóan is erősen hajlik a szolidaritásra, felebaráti szeretetre. De ennek még ki kell fejlődnie a következő 1500 évben. Az a szocialista kísérlet azonban, amit nyugatról bevezettek, éppen ezt az emberbaráti csírát igyekezett elölni a szláv lélekben. Főleg az orosz lelkekben csírázó kozmopolita érzületet mérgezték meg proletár internacionalizmussal. Ez is egyfajta kozmopolitizmus volt, de a legrosszabb fajtából, amely az emberi szabadságot semmibe vette. Ilyen módon a jövőben esedékes, spirituális, szeretetből fakadó kozmopolitizmus-csírára egy materialista, emberellenes kozmopolitizmus-kísértetet eresztettek rá. A 20. század szocialista kísérleteit kőkemény materialista, ember- és szabadságellenes elvekre alapozva hozták létre. A szocialista pártállamok, kommunista diktatúrák az egyes ember individuális képességeit, szabad gondolkodását, szellemi szabadságát nyomták el egy materialista, ahrimáni felfogásban gyökerező kollektivista, egyéniségellenes eszme megvalósítása érdekében. Éppen ott valósítottak meg egy vallásos életet elnyomó, szellemellenes rendszert, szocializmus-karikatúrát, ahol a lélekben élő vallásosság a legszebb módon kész átmenni a jövendő emberbaráti, szellemi kultúrába. Voltaképpen olyan átnevelő társadalmi rendszert igyekeztek létrehozni, amelynek következtében a szláv lelkek majd az ő érdekeiket fogják kiszolgálni a 6. kultúra során.

Lehet ennél hatékonyabban harcolni a szláv lelkekben csírázó jövőbeni kultúra megvalósulása ellen, annak megmételyezése érdekében? Lényegében a 6., szláv kultúra ellentettjét hozták létre a szláv és nem szláv államokban szinte teljesen úgy, ahogy azt Rudolf Steiner is elmondta a nyugati terveket leleplezve: „Az is tény, hogy a nyugat köreiben, akik a tudást titokban tartják, éberen figyelnek arra, hogyan jönnek létre meghatározott dolgok, melyek bármely körülmény esetén a nyugat kelet feletti uralmához vezetnek. Az emberek ma, a saját tudatukból kiindulva, mondhatnak mindent, amit akarnak, de a világban van egy törekvés, hogy nyugaton az uralkodók kasztját hozzák létre, és keleten – ami a Rajnától kezdődik és Ázsiáig húzódik – a rabszolgák gazdasági kasztját. Itt a rabszolga-kaszton nem azt értjük, amit az ógörögök, hanem gazdasági rabszolga-kasztot, olyan rabszolga-kasztot, amelyet szocialista módon kell megszervezni, melynek szociális struktúrája a legvalószínűtlenebb formát kell öltse, de ezeket a formákat később nem kell az angol nyelvű népek között alkalmazni. Arról van szó, hogy az angol nyelvű népeket kell a Föld uraivá tenni.”20 A 2. világháború után nem tolták ki a Rajnáig a szocialista kísérletezés határát, de ehhez csak 150-200 km hiányzott. Így is egész pontosan meg tudták valósítani a tervet. És mindig vannak újabbak.

A nyugati terveknek megfelelően az 1. világháború alatt orosz területen elkezdődhetett a szocialista kísérlet. A háborút követően sikerült jelentősen gyengíteni Közép-Európát – főleg – az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlasztása által. A 2. világháború után a szocialista kísérletezést sikerült kitolni az 1. világháborúval meggyengített közép-európai területek nagy részére, Németországot is kettészakítva. Eközben kiválóan sikerült az európai politikát a nyugati érdekeknek megfelelően manipulálni. Most pedig, amikor az orosz-ukrán háború még csak pár hete zajlik, jól látszik, hogy egyre jobban sikerül az orosz népet a többi szláv néppel szembeállítani, hogy ez évtizedekre fenntartható hidegháborús helyzetet fog előidézni nemcsak a kelet és a nyugat között, hanem az oroszok és a többi szláv nép között is. A nyugati befolyás mostanra olyan erős lett, hogy Közép-Európa vezetőit – a németekkel az élen –sikerült rávenni, hogy lehetőleg minél szélesebb körben szakítson meg minden kapcsolatot Oroszországgal.

„Ezt nyugatról készítették elő. Ebben ahrimáni szellemek rejlettek, és ebben a világban kell azokat a személyiségeket keresni, akik tudnak várni, akik nem éveken, hanem évtizedeken át készítik elő tetteiket, amennyiben ezek a nagypolitika tettei.”21 Ők azok, akik aztán minisztereket, kormányfőket, oligarchákat, bizonyos szervezeteket, a közgondolkodást úgy igyekeznek (szuggesztív módon) befolyásolni, vagy eleve odaállítani a megfelelő személyeket, hogy megvalósító bábjai legyenek titkos terveiknek, egoista érdekeiknek.

Rudolf Steiner a bábfigurák benső sajátosságát nagyfokú szellemi fegyelemnek nevezte. Ilyen bábpolitikusok szinte minden országban vannak most is, csak nem biztos, hogy hatalmon. Politikai nézeteik alapján általában könnyen megállapítható, hogy kik ők. Az 1. világháborúhoz vezető időkben Asquit22 és Grey23 is ilyen bábfigura volt Angliában. Greyről egy miniszterkollégája Rudolf Steiner elmondása szerint azt mondta: „»Ő egy olyan ember, aki mindig koncentrált benyomást tesz, mivel soha nincs egy saját gondolata.« Persze az ilyen embereket kiválasztják, amennyiben igazi marionettfigurákat akarnak a világ színpadára állítani.”24 Tehát nyugaton hosszú távon terveznek, évtizedekre előre. Térképeket rajzolnak, hogyan kellene majd kinéznie Európa ország- és etnikai határainak. Rudolf Steiner ismerte e terveket, és előadásaiban kettőt is felrajzolt a táblára.25 Mindez persze mindig újabb és újabb konfliktusokkal, sőt időnként katonai fegyverekkel vívott háborúkkal jár. Ezért írta le az idézett jegyzetében azt, hogy "A háború tehát valamilyen formában mindaddig folytatódni fog, amíg a németség és a szlávság össze nem fog a közös cél érdekében, hogy az embert felszabadítsa a nyugat igája alól."26

A katonai fegyverekkel vívott konfliktusok között szünetek vannak, mint ahogy a 2. világháború óta Magyarországon is béke van. De ez nem fog így maradni, hacsak nem látják meg politikusaink, és főleg Európa nagy hatalmú vezetői, akiktől függünk, hogy a háttérből kik és miért mozgatják a szálakat úgy, hogy ellenségeknek tekintsék egymást.27 Nagyjából ugyanaz érvényes ránk, mint a németekre, csak a németeknek sokkal nagyobb a súlyuk, a mi sorsunkra nézve is: „Ezért a német nép csak akkor mentheti meg magát, ha felismerik, hogy mi fenyegeti őket, és érdekeit a szláv népek érdekeivel összehangolva felkészül.”28

2022. 03. 14.

Folytatás: 2. rész, 3. rész.

Jegyzetek:

1 Rudolf Steiner szerint az alfaj kifejezés, illetve a nagyobb korszakra a gyökérfaj kifejezés azért nem helyes, mert az Atlantisz utáni korszakban már nem faj- vagy rasszfejlődés zajlik, mint az atlantiszi korban, hanem kultúrfejlődés. „Mindaz, ami valamiképpen a faj fogalmához kapcsolódik, az előző, az atlantiszi korból fennmaradt csökevény.” Rudolf Steiner: János apokalipszise, GA 104, 1908. 06. 20.

2 Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik, GA 93a, 1905. 10. 31.

3 Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik, GA 93a, 1905. 10. 03.

4 Rudolf Steiner: János apokalipszise, GA 104, 1908. 06. 20.

5 Rudolf Steiner: János apokalipszise, GA 104, 1908. 06. 20.

6 Biblia, Jel 3:7-13

7 Rudolf Steiner: János apokalipszise, GA 104, 1908. 06. 20.

8 Rudolf Steiner: Embersorsok és népsorsok, GA 157, Berlin, 1915. 03. 16.. Forrás: http://antropozofia.hu/ga157/

9 Rudolf Steiner: Embersorsok és népsorsok, GA 157, Berlin, 1914. 10. 31. Forrás: http://antropozofia.hu/ga157/

10 A plutokraták olyan tőkések, akik gazdasági erejükre alapozva igyekeznek politikai hatalmat gyakorolni.

11 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192, Stuttgart, 1919. 06. 22.

12 https://www.youtube.com/watch?v=tMd71UIw1CE

13 Rudolf Steiner: Die soziale Grundforderung unserer Zeit In geänderter Zeitlage, GA 186, Dornach, 1918. 12. 01., Rákos Éva fordítása oroszból, Forrás: Antropozófiai írások, facebook oldal: https://www.facebook.com/Antropoz%C3%B3fiai-%C3%ADr%C3%A1sok-104230677868530

14 A szintén magyar származású Soros György is plutokrata, noha ő valószínűleg önjáróvá vált, nem annyira az itt vázolt anglo-amerikai csoportérdekeket, mint inkább már saját egoista érdekeit tartja szeme előtt – de azért nyugati, liberális értékrendjének szolgálatába állítva. Mindenesetre így is a nyugati háttérerők kiváló harcosa. Gazdasági ereje, az általa pénzelt civil szervezetei révén ő is sok mindent megtesz Közép- és Kelet-Európa kihasználása és gyengítése érdekében. Ő tipikusan az a személy, aki igyekszik az Európai Unió és az egyes országok politikáját a maga nyugati, liberális meggyőződései szerint alakítani, manipulálni.

15 Rudolf Steiner: Kortörténeti szemlélődések, GA 173, 6. kötet 90-91. oldal, (ABG Kiadó); német kiadásban GA 173c. A fenti szöveg kb. 1917 decemberében született, és Korcsog Balázs fordítását vettem át a http://www.novalis.hu oldalról: http://www.novalis.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=1&fbclid=IwAR0JPmJkZnSmWTV79pAOHrR2Lsxaj7MhncIljGoX-byoe9HNDHFaTgspV5M#_edn1

16 Rudolf Steiner: Die soziale Grundforderung unserer Zeit In geänderter Zeitlage, GA 186, Dornach, 1918. 12. 01., Rákos Éva fordítása oroszból, Forrás: Antropozófiai írások, facebook oldal: https://www.facebook.com/Antropoz%C3%B3fiai-%C3%ADr%C3%A1sok-104230677868530

17 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192, Stuttgart, 1919. 06. 22.

18 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192, Stuttgart, 1919. 06. 15.

19 Rudolf Steiner: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben, GA 178, 1917. 11. 16.

20 Rudolf Steiner: Die soziale Grundforderung unserer Zeit In geänderter Zeitlage, GA 186, Dornach, 1918. 12. 01., Rákos Éva fordítása oroszból, Forrás: Antropozófiai írások, facebook oldal: https://www.facebook.com/Antropoz%C3%B3fiai-%C3%ADr%C3%A1sok-104230677868530

21 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192, Stuttgart, 1919. 06. 22.

22 Herbert Asquith, az Egyesült Királyság miniszterelnöke 1908-tól 1916-ig.

23 Sir Edward Grey, az Egyesült Királyság külügyminisztere 1905-től 1916-ig.

24 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192, Stuttgart, 1919. 06. 22.

25 Rudolf Steiner: Kortörténeti szemlélődések, GA 173, magyar kiadás 5. kötet, 1917. 01. 13. és 14.

26 Rudolf Steiner: Kortörténeti szemlélődések, GA 173, 6. kötet 90-91. oldal, (ABG Kiadó); német kiadásban GA 173c. A fenti szöveg kb. 1917 decemberében született, és Korcsog Balázs fordítását vettem át a http://www.novalis.hu oldalról: http://www.novalis.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=1&fbclid=IwAR0JPmJkZnSmWTV79pAOHrR2Lsxaj7MhncIljGoX-byoe9HNDHFaTgspV5M#_edn1

27 Orbán Viktor bizonyára tud is erről valamit Makovecz Imrétől. Ez adna is némi magyarázatot Oroszországgal kapcsolatos politikájára. A liberális nyugat erőteljes politikai támadásai az Európai Unión keresztül kisebb részben azért is történhetnek, mert nem nézik jó szemmel a közép-európaiak közeledését, barátkozását az oroszokkal.

28 Rudolf Steiner: Kortörténeti szemlélődések, GA 173, magyar kiadás 6. kötet, Rudolf Steiner jegyzete kb. 1920 júliusából