Skip to main content
 • Gellért Ferenc

A konteók ahrimáni spekulációk

A KONTEÓKRÓL

3. RÉSZ

A konteók mint ahrimáni spekulációk

Nem nehéz észrevenni, hogy az irracionálisabbnál irracionálisabb konteók nagyrészt értelmi tevékenységből erednek. Másrészt a gondolatokat megkötöző érzések spekulatív következményei. Az ember értelmi és kedélylelkében születnek meg, és mások is értelmi lelkükkel fogják fel azokat. A fentiek alapján nem nehéz rájönni, hogy akik a valótlan konspirációs spekulációk tartalmát valóságnak hiszik, azok ezt ahrimáni befolyásra teszik.

Mit tesz Ahrimán (Ármány) kísértőként?

 • A külvilágra vonatkozóan téveszt meg.
 • Illuzórikus, valótlan magyarázatokkal tölti meg az ember értelmi és kedélylelkét.
 • A logika és az egészséges gondolkodás elleni vétségekre veszi rá az embert az értelmi lelkéből kiindulóan.
 • Akár még a fizikai észleleteket is hamis spekulációkba burkolja, hogy fizikailag se azt lássuk, ami a szemünk előtt van.
 • A hazugság és valótlanság szellemeként hazugságokat és téves elméleteket sugall.
 • Az anyag, a sötétség szellemeként igyekszik sötéten láttatni a jelent és a jövőt.
 • Az akadályozás, a gátlás, a félelem és a szorongás szellemeként igyekszik félelmi érzéseket kelteni.
 • A félelmekre alapozva igyekszik gyanakvóvá, mindig rosszat feltételezővé tenni minket, hogy az emberekbe és a világba, a szellemi világba vetett bizalmunkat, a meglévő istenhitünket aláássa.
 • A félelemre és túlzott gyanakvásra alapozva – a kétség, a kételkedés, a kritikusság szellemeként – bárminek is a kétségbe vonására késztet, ha a megtévesztésre irányuló szándékai úgy kívánják.
 • A félelemre, túlzott gyanakvásra, szélsőséges kételkedésre alapozva IS igyekszik az észszerűséget, a logikát és a józan észt száműzni értelmi lelkünkből. Így készíti elő az utat a valótlan, akár a totálisan észszerűtlen, abszurd, illuzórikus elméletek és elképzelések emberi elfogadása számára.
 • Akár a logikus, racionális gondolatokkal leírt (természettudományos, fizikai, materialista szellemiségű) magyarázatokat is megveti,
 • hogy helyet készítsen az irracionális, abszurd felfogásnak.
 • A félelemre alapozva igyekszik kétségbeesésbe kergetni minket.
 • A kétségbeesés érzésére és a túlzott gyanakvásra, kritikusságra alapozva mások hibáztatására, lenézésére, szidalmazására, megrágalmazására veszi rá az embert.
 • A fentiekre alapozva újra és újra gyűlölködő érzéseket szít.

A felsorolásban természetesen nem tértem ki sok mindenre. Sok fontos kísértést lehetne még említeni, de ami vastagítva olvasható, az a legalapvetőbb ahrimáni hatásokra vezethető vissza. A felsorolást a nézetek, vélemények kialakítása szempontjából, és így a konteókkal kapcsolatban hoztam ide.

Mi jellemzi a konteók híveit?

 1. Megalapozatlan, valótlan, illuzórikus, képtelen spekulációik vannak a világról, teljesen ártatlan jelenségekről is. (Szerintük például tervezetten emberirtáson ügyködnek bizonyos emberek, a természetes sarki fény nem lehet pirosas színű hazánkból látva stb.).
 2. Az észlelt jelenségeket gyakran valótlanul, tévesen értelmezik (például a kondenzcsík méregpermetcsík, a hullámos felhők a HAARP miatt hullámosak stb.).
 3. Szélsőségesen sötéten látják a jelent és a jövőt. (Miközben nagyon erősen hisznek néhány fizikai ember gonosz működésében és hatalmas befolyásában, aközben el szoktak feledkezni a jó, az isteni-szellemi erők hatalmas és jóságos működéséről, a minden emberben működő jóságos szándékokról.)
 4. Félnek, szoronganak a beképzelt gonosz háttérhatalmi emberek ártalmas működése miatt.
 5. Szélsőségesen hisznek néhány gonosz ember létezésében,
 6. akik lassan ki akarnak irtani minket, de legalábbis ártani akarnak nekünk.
 7. Túlzottan gyanakvóan állnak hozzá a világ természeti és társadalmi jelenségeihez, folyamataihoz, és így gyakran gyanakvásuk rémképét fantáziálják bele a világba.
 8. A tehetetlen kétségbeesés érzése kerülgeti őket, amikor értetlenül és bénultan állnak, hogy „miért nem állítják már le a hatóságok a gonosz összeesküvőket”.
 9. Kétségbeesésükben gyakran szitkozódnak, átkozódnak,
 10. újra és újra gyűlölködnek a gonosz összeesküvőknek hitt emberekkel szemben.
 11. Mélységesen idegennek, elvetendőnek érzik a materializmushoz igazodó természettudomány magyarázatait, ezért ha konteós spekulációikat nem támasztják alá, akkor nem is törődnek velük. Sokan megvetik a tudósokat, vagyis azokat, akik náluk okosabbak és sokkal többet tudnak a konteónak nézett jelenségek valódi okairól.
 12. Sokan lebirkázzák, lenézik, butának tartják azokat, akik elég józanul gondolkodnak ahhoz, hogy ne lehessen átverni őket a konteókkal.
 13. Rendkívül hiszékenyek, könnyen becsaphatók. Míg a tudományosan megalapozott magyarázatokat az összeesküvők narratívájának tartják, addig a megalapozatlan híreszteléseknek szinte mindig azonnal, csípőből felülnek.

Nem nehéz észrevenni, hogy a konteós elméleteket nagyrészt Ahrimán sugallja az értelmi és kedélylélek értelmi részéből, és ő tartja fenn az ezekben való hiszékenységet és negatív érzéseket a kedélylelki részéből hatva. (Lásd a cikksorozat 2. részét.) Az ahrimáni erők így egy meglehetősen sötét, megromlott viszonyt hoznak létre a becsapott személyek számára a külső világgal kapcsolatban. Csupa negatív érzést kell ápolniuk újra és újra. Nem elég, hogy gyakran az érzéki valóságot is torz módon kénytelenek látni, és teljesen abszurd nézeteket kénytelenek vallani, még félniük, szoronganiuk, gyanakodniuk, szitkozódniuk, rágalmazniuk, kétségbe esniük, gyűlölködniük is kell, továbbá le kell nézniük a velük egyet nem értőket.

Nézzük részletesebben! A felsorolás 1. és 2. pontja – de a 11. és a 13. pont is – egyértelműen az értelmi és kedélylélek értelmi területe, ahol Ahrimán a legközvetlenebb módon kísért. Ez ugye főleg abból áll, hogy a valóságot illetően félrevezet. Ő a valótlanság, a hazugság szelleme, aki mindig segít, hogy legyen egy alternatív, téves és nem szellemi magyarázatunk.

Ahrimán minél több jelenségre, történésre igyekszik összeesküvés-elméletet kitalálni és elterjeszteni az ő meséire fogékony lelkeknek. Az egymásra épülő összeesküvés-elméletek terjesztésével, azok elhitetésével így egy párhuzamos világot épít e világon belül. Ez úgy épül, mint rákos daganat az egyébként egészséges sejtekkel teli szervezetben. Ahogy a rákos daganatban a tumor világának törvényei a meghatározóak, úgy e párhuzamos világban is minden ahrimáni módon kap téves értelmezést.

A párhuzamos világ a 8. szféra. Isteni világrendünkben, a reális valóságban folyton 7-es ciklusokban fejlődünk, és így lassan egyre magasabb tudatállapotokat érhetünk el. Eközben egyre közelebb kerülhetünk az isteni lények magasabb tudatához, a velük való lényszerű érintkezéshez és a velük való lelki, szellemi érintkezéshez, kommunikációhoz. Ahrimán ezt a szellemi fejlődést szeretné zsákutcába lavírozni, a saját miniuniverzumába terelni, ahol minden másnak látszik, mint amilyen ténylegesen. Így épít a mi világunkon belül elkülönítve párhuzamos (valótlanság-)világot. Ezt az ahrimáni szférát feltehetően kvantumfizikai tanításokkal, valamint bizonyos félrevezető okkult tanításokkal is építi. Érdekes tünete mindennek, hogy akiknek az ahrimáni értelmezések, elméletek szimpatikusnak és igaznak tűnnek, azok erről a párhuzamos világról pozitív értelemben szoktak nyilatkozni. Általában lelkesen, büszkén beszélnek róla, mert azt hiszik, hogy ez valami előrevivő. De mindez valójában egy ordas nagy átverés. A tévút iránti lelkesedést is Ahrimán oltja átvert híveibe.

Ahrimánnak az a szándéka, hogy valótlan felfogásunk legyen a fizikai, lelki és szellemi világról együttesen vagy külön-külön. A konteókkal kimondottan a fizikai világra vonatkozóan vezet félre, minden gonoszságért néhány fizikai embert hibáztatva. Miért tudja ezt oly könnyen elérni? Mert értelmi és kedélylelkünk már ki van fejlődve, de tudatosságunkat adó tudati lelkünk, amely a jó és gonosz, az igaz és a hamis közötti megkülönböztetést (szellemi ismeretek alapján) is elhozhatja majd számukra, az még nem kellően fejlett. Vagy ha már viszonylag érettebb is, sokan nem tudják még megfelelően alkalmazni a valóságra, a külső világ jelenségeire és eseményeire. Ennek következménye lehet aztán az, hogy a spirituális út felé kacsingató, vagy arra rá is tért lelkek az alternatív magyarázatokra éhesek. Ahrimán ezt jól tudja, ezért igyekszik a maga alternatív elméleteivel elárasztani ezeket a lelkeket. Abban reménykedik, hogy egyre több kereső vagy spirituális útján járó lélek sem tud majd ellenállni a hamis elméleteinek. A konteósok nem tudnak. Egyelőre. Még annyira nem urai értelmi tevékenységüknek, és főleg a gondolataikkal összeszövődött szubjektív érzéseiknek, hogy az idegen ahrimáni befolyásokat, a konteóhitet kiszorítsák a lelki világukból. Ehhez elsősorban nem az elméletek, és főleg nem az összeesküvés-elméletek szeretetére, hanem a tények, objektív megfigyelések, kutatási eredmények szeretetére volna szükség, továbbá a tárgyilagos, egészséges gondolkodásra, a valós megítélés képességére. Ezek a szellemi képességek a konteósok lelkében – a túlzott gyanakvásra okot adó jelenségek, események kapcsán – még nem elég erősek. Ezért tud ma Ahrimán oly sok embert rávenni, hogy totális valótlanságban éljenek az összeesküvésekben való abszurd hitükkel. Nem véletlenül érzik időnként a konteók hívői, hogy ők egy másik világban élnek, egy párhuzamos világban. Ez – legalábbis a konteókban való hitet tekintve – igaz is. Ez bizony Ahrimán abszurd világa, ahol minden hamis fényben vagy sötétebbnek látszik.

A konteókban, a valótlanságban, mások gonoszkodásában való hitet nagymértékben a tudatlanság alapozza meg az értelmi lélekben. De az nem jelenthető ki, hogy a konteósok mind buták vagy tudatlanok volnának. Nagyon sok értelmes konteós létezik. De ezt az okosságot Ahrimán elhomályosítja, félretolja, amikor mintegy „nem tudatos ahrimáni sugallatra” háttérhatalmi mesterkedést, abszurd forgatókönyveket kell beleképzelniük a jelenségek, események folyásába. Így elveszítik realitásérzéküket, újra és újra kiesnek a mi valóságunkból, és Ahrimán sötét, gonosz, párhuzamos valótlanság-világában élnek. Nem véletlenül látszik onnan egyre több minden rossznak és gonosznak. Ez Ahrimántól ered.

Valamilyen szinten minden értelmes ember képes a felsorolás 1. és 2. pontja szerint leírt valótlanságba, tévedésbe esni, de általában nem olyan mélyen és rendszeresen, mint ez a konteósokra jellemző. Őket nemcsak értelmi működésüknél, hanem kedélyüknél, nézeteiket, véleményüket formáló szubjektív érzéseiknél is nagyon erősen a markában tartja Ahrimán, sőt ott még jobban – legalábbis ezekben az ügyekben.

A 3.-7. pontban felsorolt jellegzetességek lényegében az értelmi és kedélylélek érzésekkel összefüggő részében gyökereznek. Ahrimáni hatásra vagyunk képesek szélsőségesen sötéten látni a fizikai létünket, társadalmunk állapot (3.-4. pont). Ő szeretné, ha félrevezetve, felszínes ítéletekkel lennénk jelen a valóságosnál jóval sötétebbnek láttatott világban. Igyekszik olyan befolyást gyakorolni ránk, hogy világunkban az ahrimáni gonoszság működésének világát lássuk. De nem szellemi formában láttatja ezt, hanem néhány fizikai (háttérhatalmi) embert hibáztat minden kitalált gonoszságért, amelyet igyekszik irreálisan nagynak láttatni. Ahrimán világában nincs helye a jóságnak, és ezért igyekszik kiiktatni felfogásunkból a jó istenek, jó szellemek, jó emberek, a minden emberben jelen lévő jóság működésének tényét. A konteósoknál elég magas szinten el is éri, hogy a valóságot sok-sok gonoszságtól átitatva lássák, sokkal több gonoszsággal átitatva, mint ami ténylegesen átszövi világunkat. Ezért kénytelenek az ahrimáni értelmezésekre fogékony lelkek ott is gonoszságot, a nem létező összeesküvők gonoszságát látni, ahol az nincs. Ahrimán azért tartja készenlétben a konteósok értelmi és kedélylelkében a túlzott gyanakvás érzését, hogy minél több rémképben higgyenek, minél gyakrabban rontsa el kedvüket, féljenek, essenek kétségbe és lássanak gonoszt abban is, amiben az nem működik.

A világban jelenlévő gonoszság nagy részben luciferi és ahrimáni befolyásra vezethető vissza. Ahrimán a konteókban ideológiává tett hitrendszer terjesztésével saját gonosz világát, szellemi erejét akarja hatalmasabbnak láttatni az emberek legyilkolászására összeesküdött gonosz emberek feltételezéséről szóló konteós meséiben. Minél több ember követi e nézeteket, annál hatalmasabbra nő Ahrimán befolyása és világa.

Az elméleti materializmus és az összeesküvés-elméletek hitrendszere

Ahrimán mindenkit félre szeretne vezetni. Hogyan? Úgy, hogy a külső valósággal való egészséges kapcsolatunk lehetőleg megromoljon. Ennek érdekében téves felfogásokat sugall és hamis, rosszindulatú érzéseket szít a lélekben. Ez utóbbiakba ágyazza a konspirációs spekulációkat, és ezért tudnak ezektől megszabadulni a félrevezetett lelkek.

Az emberiséget szemlélet alapján alapvetően materialista, és spirituális csoportra lehet felosztani. Ahrimán a materialistákat a fizikai megfigyelések kizárólagosságának a hitével és a megfigyelések materialista értelmezésével elég erősen félre is vezeti.

Ez azonban neki nem elég. A nem materialisták grabancát is ő akarja rángatni, és ezt a konteósok esetében az összeesküvés-elméletekben való hit fenntartásával és szításával naponta meg is teszi. Ahrimánnak egyértelműen az a szándéka, hogy a konteókkal a szellemi-lelki útjukat kereső, sőt spirituális útjukon járó lelkeket hamis, sötét spekulációkkal, nézetekkel környékezze meg – sötétebbekkel, valótlanabbakkal, mint a materialistákat.

A materialista szemléletű embereket markában tartja azzal, hogy velük mintegy elhiteti, hogy minden létező dolog anyagi-fizikai eredetű, és nincs semmiféle lelki vagy szellemi, ami ne az anyag működéséből volna eredeztethető. Az emberiség másik része ezt nem fogadja el. Feltételezésem szerint, aki ezt a cikket olvassa, az ebbe az utóbbi csoportba sorolható, így fogalmazhatok úgy, hogy Ahrimán az ártáskonteókkal éppen minket, főleg a szellemi szemléletűeket és a szellemi útjukat kereső lelkeket próbálja meg becserkészni. Nem kell ehhez színtiszta szellemi világszemlélettel rendelkezni, elég ha csak bizonyos értelemben tartja a spirituális okokat az ember elsődlegesnek, nem az anyagiakat, fizikaiakat.

Bizonyos szempontból az a jobbik eset, ami most a konteósokkal történik. Egyelőre csak a fizikai valósággal gyűlik meg a bajuk. A jövőben a szellemi és lelki világba is be fogunk lépni. A magasabb világokban való ahrimáni megtévesztések következményei sokkal súlyosabbak lesznek, mint az abszurd spekulációkban való hit következményei. Addigra mindenkinek ki kellene gyógyulnia a fizikai valósággal való beteges viszonyából, így a konteóhitből is. Csak akkor lesz esélyünk a lelki és szellemi síkon is alkalmazni a megkülönböztető képességet, ha előzőleg itt a fizikai világban megszereztük. Ha már jól elboldogulunk a fizikai valósággal, akkor lesz esélyünk a jövőben, hogy a magasabb illúziókkal szembesülve felismerjük azok illuzórikus jellegét. Különben még inkább Ahrimán bábjává válunk, mint a konteók híveiként.

Láthatóan jó értelme van a konteókkal való átverések lehetőségének. Ez nem más, mint a megkülönböztető képesség további fejlesztése. A cél az, hogy az egyelőre túl erős ahrimáni affinitással rendelkező lelkek is teljesen levetkőzzék egy idő után ezt az erős ahrimáni befolyásokra való fogékonyságot, a tévedésre való erős hajlamot a fizikai világban. Ezért teszik lehetővé az emberiség szellemi-isteni vezetői, hogy ilyen kísértésekbe essünk. A cél az, hogy az irracionális, azaz beteges nézeteket egészséges, józan felfogás váltsa fel minden téren. Ehhez idő kell, több inkarnáció fájdalmas tapasztalata. Így ha most talán nem is, de a jövőben bőven lesz esélye a legképtelenebb konteók vallóinak is áttérni a valósággal való egészségesebb kapcsolat ápolására.

A valósággal – vagyis a világgal és a benne lévő jóságos isteni, szellemi lényekkel – való viszonyunk minősége az emberi fejlődés kulcskérdése. A fizikai, lelki és szellemi világgal való egészséges kapcsolat nélkül nem lesz jövőnk. Ezen akár emberi lelkek tömegei is elbukhatnak...

Ahrimán a materialistáknál a valóságból való részleges kitaszítást úgy érte el, hogy értelmi és kedélylelkükben, illetve innen kiindulóan félnek (nem tudatosan) a szellemi világtól. Ez a félelem olyannyira áthatja a materialista embert, hogy a józan ellenérvek sem képesek eltántorítani az anyag, a fizikaiság mindenhatóságába vetett hitétől. Ez a félelem azonban nem rontja meg annyira a gondolkodását, mint a konteósét az abszurd, eszement elméletekben való hit. Hiszen Ahrimán a materialista értelmi tevékenységének a minőségét nem húzza le a totális észszerűtlenségig. A materialista meg tud maradni a józanságnál, az objektivitásnál – noha csak a fizikai síkot elfogadva. Így ha kénytelen is letagadni a valóság nem fizikai részét, ettől még tud ő nagyon is értelmes, racionális lenni a maga materializmusában. Ezért egy színtiszta materialistát nagyon nehezen lehet az irracionális ártáskonteókkal félrevezetni. Hiszen a konteók nagy része természettudományosan könnyen cáfolható.

A nem színtiszta materialisták és a spirituális szemléletűek megtévesztése érdekében Ahrimánnak súlyosabb eszközökhöz kellett nyúlnia, és így lényegében már a józan észt akarja elvenni, az értelmes gondolkodást akarja szürreálissá torzítani. Hamis összeesküvés-elméletekben hívők azok, akiknek a lelkében Ahrimán ezt a valóságtorzítást sikeresen megvalósítja – legalábbis bizonyos kérdéseket, jelenségeket illetően.

A materialisták pusztán fizikaira irányuló gondolkodásában alapvetően nincs torzulás, legfeljebb súlyos egyoldalúság van a világfelfogásukban. Gondolkodásuk többnyire nagyon is következetes és tényszerűen megalapozott. Az elméleti materializmus létrehozásához mint a valóságtévesztés egy módjához ez is elégnek bizonyult. A konteóhit létrehozásához durvább eszközökhöz kellett nyúlni, a józan észt és a valóságérzéket kellett megtámadni és működésképtelenné tenni a lélekben.

A materialisták tehát – ha pusztán a fizikai szintet nézzük – tudnak józanul, a materialista és fizikai valósághoz hűen gondolkodni. A konteósok is tudnak, de a konteókkal kapcsolatban nem. Nem tudnak azoknak az ahrimáni kísértéseknek ellenállni, amelyek spekulációk igaznak tartására kényszerítik őket.

E cikk megírására az is sarkallt, hogy aki ezt konteósként – főleg „kezdő” konteósként – olvassa, továbbá kellően egészséges és sokrétű a gondolkodása, az képes lehet az itt leírtak igazságtartalmát belátni, valamint értelmi- és kedélylelkében az ahrimáni befolyások fölé kerekedni – a konteókal kapcsolatos hiszékenységet illetően.

Mindezt antropozófusként írom, a modern szellemtudományos ismereteim alapján. Ugyanakkor ma már nem kevés antropozófus konteós is létezik. Ők Ahrimán sugallatainak, spekulációinak igazságában éppúgy hisznek, mint a szellemtudományos leírások igazságában. Amennyiben konteókat terjesztenek, valójában ahrimáni spekulációkat reklámoznak. Toborozzák a híveket Ahrimán számára, illetve segítenek elmélyíteni az ahrimáni mesékben való hitet a többi konteó-hívőben.

Mondhatni, hogy ma már konteóantropozófia is létezik a tiszta, steineri antropozófia, szellemtudomány mellett. A konteóantropozófiában az antropozófiai igazságok és a torz konteós spekulációk egymás mellett állnak. Úgy beszélnek róluk, mintha összetartozna az igazság és az ordas hazugság. Ahrimán így igyekszik a szellemi kutatásból származó ismeretekkel hitelesnek tűnővé tenni az általa sugallt abszurd elméleteket. Ezzel két legyet üt egy csapásra: hamis spekulációkat spirituális igazságokkal próbál alátámasztani, és közben az antropozófiát is besározza, meghamisítja. Úgy állítja be az abszurd spekulációkat, mintha azok a lelkiismeretes szellemi megfigyelések, ismeretek kiegészítései vagy igazolásai volnának.

Nem hinném, hogy ma a gonosz, az ahrimáni kísértések természetével kapcsolatban bárki is tájékozottabb volna az antropozófusoknál. De hiába a tudás, ha aztán mégis Ahrimán prédáivá válunk. Az antropozófiával való alapos foglakozás nem garancia arra, hogy Ahrimán ne tudja becserkészni az embert a maga sötét, gyanakvó, szorongásokkal teli konteós világába. Ennek elkerülése érdekében az embernek viszonylag egészséges valóságérzékkel kell rendelkeznie, amelynek a megszerzéséhez azonban további tapasztalatokat kell szereznie a fizikai világban, továbbá előítéletmentesebbé, tárgyilagosabbá kell tennie felfogását.

Az ártáskonteók hívei természetesen közelebb járnak a valóság egészéhez, mint a materialisták, hiszen ők többé-kevésbé a materiális és fizikai világtól független lelki és szellemi valóság létében is hisznek, legalábbis a többség. Ahrimán náluk ezt nem képes színtiszta materializmusba átfordítani, ezért drasztikusabb eszközökkel juttatja őket valótlanságba. Ebből is látszik, hogy minél magasabbra igyekszünk felkapaszkodni az emberi fejlődés során, annál nagyobb mélységekbe zuhanhatunk – ha nem vigyázunk, ha nem uraljuk kellően a gondolatainkat és az érzéseinket. A materialisták – logikus gondolkodással – a testi-lelki-szellemi világ összefüggéseit és létét illetően jutnak valótlanságba. A konteósok – a józan megfontolásokat lenézve – fizikai világra vonatkozóan jutnak illuzórikus, képtelen elképzelésekbe. A konteósok ahrimáni illúziói azonban sokkal távolabb állnak a fizikai valóságtól, mint a materialisták materialista elképzelései. Ez egy mélyebb gödör, mint amibe a materialisták estek.

***

A modern szellemi kutatásokból, az antropozófiából jól tudjuk, hogy a gonosz elsősorban Lucifer, Ahrimán és egyéb kísértő lények befolyására vezethető vissza, és ők nem fizikai, nem materiális lények. A gonosz összeesküvőkben, a gonosz háttérhatalmi emberekben való erős hit egy olyan félrevezetés, amely egy bizonyos materializmusba taszítja a konteósok nagy részét. A gonoszt többnyire fizikai embereknek kell tartaniuk. Ahrimán a konteósok felfogásában sikeresen tereli el a képtelen fizikai elméletekkel a figyelmet önmagáról, az érzékfeletti gonoszról, a kísértőről, és (a konteókban) a gonoszság forrásául embereket ad meg.

A mai kor a gonosz megismerésének és felismerésének a kora. Mind több embernek és mind többféle formában kell megtapasztalnia és megismernie a kísértő lények befolyásait, és egyre jobban meg is kell tudnunk különböztetni őket egymástól. Kétségtelen, hogy sok mindenben működik Lucifer és Ahrimán. Kétségtelen, hogy a gonosz főleg egyes embereken keresztül jut érvényre a fizikai világban, de mindenkiben ott a jóság is, és ezt a megfontolást akarja Ahrimán kiirtani a lelkünkből. Lényegében az emberek közötti bizalmat akarja teljesen aláásni. Ezt szolgálja a tudományos eredmények semmibevételére, megvetésére szorító ahrimáni befolyás is. Ahrimán azt akarja elérni, hogy eszünkbe se jusson, hogy a másik emberben lehet jó szándék, jóság, és ha van is, ne higgyük, hogy azt képes is a gonoszsággal szemben érvényre juttatni. Ne gondoljuk, hogy például a HAARP programban dolgozó fizikusok és kommunikációs szakemberek a kommunikációs eszközeink biztonságos működtetésének fenntartása érdekében dolgoznak. Ne gondoljuk, hogy például az oltásokat fejlesztő orvosok, biológusok életünket segítő anyagokat akarnak létrehozni. Ahrimán ezt sugallja: „Ne bízz senkiben! Gyanakodj, félj! Sötét jövő van előkészülőben. Ne hidd el a tudományos magyarázatokat sem, azok sem megbízhatóak! Majd én adok neked elméleteket. Csak azokban bízz!” Akik szót fogadnak neki, azok a konteósok.

Így nem csupán az isteni-szellemi eredetű, a világrendünkben működő hatalmas jóság működését akarja velünk elfeledtetni, semminek láttatni, hanem még minél több ember közé is éket szeretne verni. Ezzel szemben mi az igazság? Most nem lehetnénk itt a Földön, ha az isteni jóság ezt nem tette volna lehetővé. Minden ember fejlődni jön a Földre, a legádázabb bűnözők is. Bennük is van jóság, csak bennük és általuk ez valóban kevéssé képes megnyilvánulni. De a tanult emberek elsöprő többsége nem bűnöző, és így igen sok jóság is megnyilvánul gondolataikban, érzéseikben és tetteikben.

Hogyan születnek a konteók? Ahrimán gyanakvást, félelmet, bizalmatlanságot ültet az erre alkalmas hiszékeny lelkekbe, majd a valótlanságra egyébként is hajló emberek időről időre megkapják ahrimáni táplálékukat, az irracionálisabbnál irracionálisabb összeesküvés-spekulációkat, amelyektől szoronghatnak, amelyek miatt másokat szapulhatnak, gyűlölhetnek, lebirkázhatnak. Gyanakodj, kételkedj! Ne bízz senkiben és semmiben! Mindenki rosszindulatú, de a világ vezetői biztosan. Ha valaki jót akar, azt ne hidd el! De a tényeket se fogadd el! Hazudnak neked. Majd én megmondom, mik a tények. Ezt csak kevesen képesek felfogni, de te már e kevesek közé tartozol.Ezt suttogja Ahrimán, a hazugság szelleme hiszékeny hódolói, a konteósok lelkében.

Az összeesküvés-elméletekben való hit sok konteósban erősen felkavarja az érzelmeket is. „Vetődj a semmire félelemből és gyanakvásból! Rágalmazz, gyűlölj, és máris a marionett bábumként mozgatlak.” Ez Ahrimán. Nagy segítség neki, amikor az embert elragadják a szitkozódó, gyűlölködő érzések, hiszen így még kevésbé képes objektíven, józanul gondolkodni az adott kérdésben. Meglehetősen visszataszító érzések megnyilvánítására készteti híveit: „Szidalmazzátok, vádoljátok népirtással a gonosznak hitt embereket! Rágalmazzátok meg őket mindenféle ártó szándékkal és népirtással! Gyűlöljétek mélységesen ezeket a gazembereket! A józanul gondolkodókat, az összeesküvés-elméleteket elutasító embereket pedig vessétek meg, nézzétek le!”

2024. 06. 07.

1. rész: A konteók abszurd világa – avagy mese a háttérhatalomról, amely felköp és alááll

2. rész: Lucifer és Ahrimán működése az emberben

4. rész: A konteókban való hit mint paranoia. A konteós paranoia karmája?

Pin It